2013. október 23., szerda

Vasárnapi főistentisztelet a IV. században
 A. HITJELÖLTEK LITURGIÁJA
1.    Kórus éneke alatt a papság bevonul (Introitus)
2.    A püspök kezdő köszöntése: „Békesség néktek!
3.    Gyülekezet felelete: „És a te lelkednek!
4.    A lector énekelve igét olvas: Mózes öt könyvéből
5.    A kórus zsoltárt énekel
6.    A lector énekelve igét olvas a prófétáktól
7.    A kórus énekel
8.    A lector énekelve igét olvas az apostoloktól
9.    A kórus Alleluját énekel
10. A lector énekelve igét olvas az evangéliumból
11. A püspök prédikál
12. A püspök imádkozik
13. A diakónus vezeti a könyörgéseket a katekhumenekért, a katekhumenátusra készülőkért, a bűnbánókért és a megszállottakért – a katekhumenek és a bűnbánók térdelve hallgatják végig az imádságot: „Katekhumenek, imádkozzatok az Úrhoz!” „Hívek, könyörögjünk a katekhumenekért, hogy az Úr irgalmazzon nekik!” – bevezetés után jönnek a könyörgések.
14. A katekhumenek és a bűnbánók a gyülekezettel minden imádságra azt felelik: „Kyrie eleiszon! – „Uram irgalmazz!”
15. A püspök a katekhumenekre, bűnbánókra és megszállottakra áldást kér – mialatt a diakónus a könyörgést vezeti, ő már csendesen imádkozik, majd annak befejeztével hangosan folytatja, amit azok csoportonként külön-külön felállva fogadnak.
16. A gyülekezet Ámen-nel felel.
17. A püspök elbocsátja őket az áldást kapottakat

B. HÍVŐK LITURGIÁJA
I. Az anafora bevezetése
1.    A Diakónus közbenjáró imádságot mond: a hívek jólétéért, az ország békéjéért, az egyház nyugalmáért, a rabszolgákért, a szegényekért, az idősekért, az úton lévőkért, betegekért, a helyi gyülekezetért, a püspökért és az egyház különböző képviselőiért: papokért, diakónusokért, lector-okért, aszkétákért, szüzekért… - a gyülekezet térdel
2.    A püspök az imádságot meg-megszakítja, s felemelt kézzel áldást mond: hívekre, betegekre…
3.    Békecsók.
4.    Az édesanyák kivezetik gyermekeiket, a diakónusok kikísérik a pogányokat és az eretnekeket, távozásra szólítják fel a rendetlenkedőket, a suttogókat és az alvókat.
5.    A Diakónusok és subdiakónusok bezárják az ajtókat az illetéktelenek elöl
6.    Egy subdiakónus vizet hoz a püspöknek, aki rituálisan megmossa a kezét
7.    Egy diakónus ezalatt ellenőrzi, hogy csak azok vannak jelen, akik részesedhetnek a szent jegyekben.
8.    A hívek adományainak (kenyér és bor) az oltárra helyezése. Közben éneklik az offertorium-ot.

II. Anafora
1.    A püspök és a gyülekezet párbeszéde vezeti be az anaforát:
- Köszöntés: „Az ÚR legyen veletek!” (A püspök mondja a keresztet a homlokára szorítva.).
- Gyülekezet válasza: „És a te lelkeddel!”.
- „Emeljük fel szívünket!” (Püspök).
- „Felemeltük az Úrhoz!” (Gyülekezet).
- „Adjunk hálát az Úrnak!” (Püspök).
- „Méltó és igaz!” (Gyülekezet).
2.    A püspök vezeti az anafora első részét (praefatio): Imádság, mellyel a gyülekezet Istent dicsőíti ószövetségi szentekért és csodákért
3.    A gyülekezet az anafora második részében válaszol (sanctus): „Szent, szent, szent a Seregeknek Ura!
4.    A püspök vezeti az anafora harmadik részét (anamnesis): Imádság folytatása, melyben az újszövetség jótéteményeiért adnak hálát (Krisztusért, haláláért, feltámadásáért, mennybemeneteléért; ebben az imádságban mondja el a a szereztetési igét).
5.    A püspök vezeti az anafora negyedik részét (epiklesis): A Lélek invocatio-ja (Az ima nyomán a Lélek által a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé válik).
6.    A püspök vezeti az anafora ötödik részét (intercessio): Közbenjáró imádság az élőkért és a holtakért.
7.    Mindenki ráfeleli az Áment.

III. Áldozási liturgia
1.    A püspök áldást mond: „Az Isten békessége legyen mindnyájatokkal! 
2.    A gyülekezet válaszol: „És a te lelkeddel!
3.    Közös Miatyánk
4.    A Diakónus a felajánlott ajándékok elfogadásáért könyörög
5.    A püspök meghívja a gyülekezetet a communio-ra: „Szent dolgokat a szenteknek!
6.    A gyülekezet válasza: „Csak egy van, aki szent, az egy ÚR, Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Áldott legyen mindörökké! Ámen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat! Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!
7.    A szent jegyekből való részesedés (Hierarchikus rendben felülről lefelé haladva).
8.    A jegyek kiosztása alatt a kórus a communio énekeit énekelte.
9.    Püspök hálaimát mond

C. ZÁRÁS
1.    Püspök áldást mond
A diakónus elbocsátja a gyülekezetet: „Menjetek békével!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése