2014. január 23., csütörtök

TIZEDIK HITVALLÓ ESTE12 HITVALLÓ ESTE
Hitkérdések a Heidelbergi Káté alapján
Tizedik alkalom: Ima, Miatyánk: 1. Kérés
116.
Miért szükséges az imádság a keresztyének számára?
Azért, mert ez a legfontosabb[1] része annak a hálának, amit Isten tőlünk megkíván,[2] és mert Isten Kegyelmét és Szentlelkét egyedül azoknak akarja adni, akik őt szívbeli fohászkodással[3] szüntelenül erre kérik, és neki ezt megköszönik.[4]

KÉRDÉS:
A hálánkban miért fontosabb az imádság az Isten akaratának megcselekvésénél?

Kérnünk kell Isten kegyelmét és Szentlelkét, hogy megkapjuk?

117.
Mi tartozik egy olyan imádsághoz, amelyet Isten kedvel, és általa meghallgatást nyer?
Először, hogy szívből csakis az önmagát igéjében nekünk kijelentő, egyetlen igaz Istenhez imádkozzunk mindenért, amit ő nekünk kérni parancsolt. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat igazán alaposan[5] megismerjük, hogy magunkat az Ő felségének színe előtt megalázhassuk. Harmadszor, hogy nekünk ez szilárd alap legyen, hogy ő a mi imádságunkat, a mi méltatlanságunktól eltekintve, az Úr Krisztusért mégis biztosan meghallgatja, mint ahogy azt nekünk igéjében megígérte.  

118.
Mit parancsolt nekünk Isten, hogy azt Tőle kérjük?
Minden lelki és testi szükségletünket / igényünket, amit az Úr Krisztus[6] belefoglalt abba az imádságba, amelyet nekünk ő maga tanított. 

KÉRDÉS:
Milyen imádságot kedvel Isten?

Van, amit Isten elvár tőlünk, hogy  imádságunkban azt kérjük Tőle?

119.
Hogy hangzik ez?
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Mt 6,9b-13.)

KÉRDÉS:
Ez az imádság csak minta arra nézve, hogy így kell imádkoznunk, vagy egy előírt, kötött imádság?

120.
Miért parancsolja nekünk Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg: „Mi Atyánk”?
Azért, hogy azonnal, az imádságunk elején bennünk felköltse azt a gyermeki[7] félelmet és bizalmat Isten iránt, amely a mi imádságunk alapja kell, hogy legyen, mégpedig az, hogy Isten Atyánkká lett Krisztus által, és sokkal kevésbé fogja tőlünk megtagadni, amit tőle hittel kérünk, mint ahogy atyáink[8] sem utasítanak el[9] minket földi dolgokban.

KÉRDÉS:
Atyának kell mindig szólitanunk Isten az imádságainkban, vagy szólíthatjuk Úrnak, Istenünknek?

Miért több az, ha Atyának szólítjuk Istent, mintha másként szólítanánk?

121.
Miért tétetik hozzá: „aki a mennyekben vagy”?
Azért, hogy mi Isten mennyei felségéről semmi földit ne gondoljunk[10] és az ő mindenhatóságától várjuk minden testi és lelki[11] szükségletünket.

KÉRDÉS:
Az imádságunkban miért kell felemelkednünk a mennyekig?

122.
Mi az első kérés?
„Szenteltessék meg a te neved” – azaz, add nekünk először, hogy téged igazán megismerjünk és téged minden művedben, amelyekben felragyog mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, irgalmasságod és igaz voltod megszenteljünk, dicsérjünk és magasztaljunk.[12] Ezek után azt is, hogy mi egész életünket, gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket arra irányítsuk, hogy a te neved[13] miattunk ne káromoltassék, hanem tiszteltessék és dicsértessék.

KÉRDÉS:
Miért fontos Isten szentsége?


[1] Lehet „legnemesebb” „legkiválóbb”.
[2] Lehet: „elvár” „megkövetel”
[3] A latin fordítás veris gemitibus – „igaz sóhajtozással” „valós fohászkodással” szófordulatot használja a mit herzlichem Seufzen – „szívbeli fohászkodással / sóhajtozással” megfelelőjeként.
[4] Lehet: „ezért hálát adnak”.
[5] A mozdulatlan német kifejezést: recht gründlich, helyett a latin a mozgalmasabb: ex intimo – intenzíven-t használja.
[6] A latin bővebben nevezi meg az „Úr Krisztus”-t, Dominus noster Iesus Christus – „a mi Urunk Jézus Krisztus”
[7] A latin „Isten gyermekei”-ről – Dei filiis beszél.
[8] A latin a német unsere Väter – „atyáink” kifejezést parentes nostri – „szüleink”-nek fordítja.
[9] Lehet: „tagadják meg” is, de nem csak a szóismétlés miatt írtam mást, hanem az eredeti német szövegben is más szó szerepel: versagen – abschlagen. Mindkettő visszautasításra vonatkozik, Istenre sem azt mondja, hogy „megadja”!
[10] A latin bővebb: humile quippiam aut terrenum cogitemus – „semmi alacsonyrendűt, vagy földit ne gondoljunk”
[11] A latinban a lélek van elől.
[12] A latin változatban veneremur, praedicemus et celebremus – „tiszteljük, hirdessük, ünnepeljük” szerepel a német heiligen, rühmen und preisen – „megszenteljünk, dicsérjünk és magasztaljunk” megfelelőjeként.
[13] A latin elé teszi a szent jelzőt is: sanctissimum nomen tuum.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése