2014. március 27., csütörtök

1. Mózes


Neked mi a Biblia?
 1. törvények könyve, megmutatja, mit szabad tennünk, hogy jobban működjön az életünk
 2. hősök könyve, akik a példaképeink lehetnek
 3. szerelmes regény a hercegről, aki elhagyja trónját, hogy megmentse, aki szeret
 4. Isten üzenete, arról, hogy szeret minket, elmondja sokféleképpen, hogy a szívünk dalolni kezdjen
Rakd sorrendbe a teremtés napjait!
__boltozat
__szárazföld és növények
__világosság
__égitestek
__állatok és ember
__vízi és égi élőlények

Hogyan teremtett Isten?
 1. erejével
 2. szavával
 3. képzeletével
Miből teremtette Isten a világot?
 1. semmiből
 2. a föld porából
 3. lelkéből
Mi a Biblia első szava?
 1. Isten
 2. A világ
 3. Kezdetben
Mi hangzik el minden nap végén?
 1. Látta Isten, hogy jó.
 2. Lett este és lett reggel.
 3. és úgy történt.
Isten az embert:
 1. a saját képére és hasonlatosságára
 2. tökéletessé
 3. közösségre teremtette.
Az ember feladata
 1. nevet adni az állatoknak
 2. művelni és őrizni a keretet
 3. segítőtársat keresni
Igaz vagy hamis?
A bibliai teremtés történet lineáris, azóta is halad, nem ismétlődik, mint a mítoszokban. __
A teremtés történet és Isten létének a bebizonyítása a tudomány feladata.__
A teremtés történet vigasztalás is, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a természet erőinek, hiszen a természetet is Isten alkotta.__
Az evolució elmélet több része nem bizonyítható, hanem hinni kell benne. ___
A Bibliában olvashatunk az UFO-król is. ___
Sorolj fel csodálatosan tökéletes dolgokat a teremtett világból: _____________________________________________________________________________________
A bibliai „jó” fogalma jelenti a mai szóhasználat szerint a: ______________________________________________________________-t is.

Javíts a szöveget, 15 hiba van benne!
Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte fülébe. Így lett az ember élőlénnyé. És fogta az Úristen az kendert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden ágáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz bizonytalanságának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen:      jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő preoblémát. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek keresi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember jelet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Két álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és nyúlt tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát eszközzé formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való gond, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja autóját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. Még mindketten eljegyzettek voltak: az ember és az élettársa; de nem szégyellték magukat.

Mi a bűn?
 1. engedetlenség
 2. céltévesztés
 3. lázadás
Mit jelent a jó és rossz tudásának fája?
 1. az gondolja az ember, hogy mindent tud, nincs szüksége Istenre
 2. ha eszik róla, akkortól választási lehetősége van
 3. kísértés azóta is, ha nem próbálod ki veszítesz valamit

Melyik a Gonosz nevei?
 1. ember gyilkos
 2. hazugság atyja
 3. szétdobáló
 4. vádló
 5. kísértő
Hány fiát említi Ádámnak a Biblia?
 1. Káin és Ábel
 2. Káin, Ábel és Séth
 3. Káin, Ábel, Séth és Noé
Hol épült a torony?
 1. Pizza
 2. Bábel
 3. Zikkurat
A történet mely mozzanataiból látszik, hogy Isten mégis szeret minket?
___________________________________________________________________________________________________________
Párosíts kinek mi a büntetése!
Ádám
Éva
Kígyó
      hasadon járj, és port egyél 
      fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után,
      legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle
Rakd időrendi sorrendbe!
__Nóé kegyelmet talált az Úr előtt…Az Istennel járt Nóé.
__Negyven nap múlva kinyitotta Nóé a bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy hollót. Kiengedett egy galambot is….Várakozott még újabb hét napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és ekkor már egy leszakított olajfalevél volt a csőrében….Várakozott még újabb hét napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá
__menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt…vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt,… Vigyél magaddal mindenféle eledelt…Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal,
__Nóé meg is tett mindent úgy, ahogyan az Úr megparancsolta neki.
__Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön,… megszomorodott szívében.
__Negyven nap és negyven éjjel esett az eső a földre.
__Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt… szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek
 __A bárka pedig a hetedik hónap tizenhetedik napján megfeneklett az Ararát-hegységben.
__Azután oltárt épített Nóé az Úrnak…
__Csinálj bárkát góferfából,… a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök és magassága harminc könyök.
__víz százötven napig áradt a földön…százötven nap múlva leapadt a víz.

„Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. … Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” Mt 24
Mit tehetsz, azért, hogy készen légy?
___________________________________________________________________________________________________________________________

Mikor élt Ábrahám?
kb Kr.e.___________
Mózes__________
Dávid__________

Mikor XIII. Gergely 1582-ban bevezette a ma használt naptárt a zsidók a 5342-t írtak a teremtés napjaiig visszaszámolva. Hányadik évet írják ma? _____

Rajzold meg a családfát! Ábrahám, Izsák, József, Jákob, Táré, Izmael, Ézsau,
Benjámin, Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Izsakár, Zebulon, Naftali, Gád, Aser, Dán,

Párosítsd!

Noé fiai
Jákob feleségei
Őstörténet részei
Ábram, Száraj
Pátriárkák
Mózes testvérei
Ábrahám unokaöccse
 1. Áron, Mirjám
 2. Lót
 3. Ábrahám, Izsák, Jákob
 4. Teremtés, Bűneset, Özönvíz, Bábel
 5. Sém, Hám, Jáfet
 6. Lea, Ráhel
 7. Ábrahám, Sára

Hány éves Ábrahám, mikor elhívja Isten?
1.     75
2.     100
3.     85
Mit ígér neki Isten?
1.     annyi utódja lesz, mint csillag az égen, homok a parton
2.     ne féljen, mert vele lesz minden napon
3.     hite által fog uralkodni
Mit jelent Izsák neve?
1.     ígéret
2.     szabadítás
3.     nevetés
Hol látogatta meg Ábrahámot a három vendég?
1.     Mamré tölgyesében
2.     Bételben
3.     Sikemben
Mit tett Ábrahám Egyiptomban?
1.     jósolt a fáraónak
2.     letagadta a feleségét
3.     áldozatot mutatott be
Melyik városért könyörög alkudozva Ábrahám?
1.     Gomoráért
2.     Sodomáért
3.     Coárért
Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!
Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki.
Fogta tehát Ábrahám az égőáldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte; így mentek ketten együtt.
De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Apám! Ő pedig felelt: Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány?
Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt.
Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére.
De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát,
kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok.
Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.
Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul a fia helyett.
Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.
Kire utal ez a történet?___________________

Rakd sorrendbe a tíz csapást:
__első szülöttek halála
__földrengés
__sáskák
__szúnyogok
__böglyök
__békák
__sötétség
__erdőtűz
__jégeső
__Nílus vérré vált
__fekélyek
__dögvész
Párosítsd!

 1. Mózes
 2. Mózes
 3. Mózes
 4. Mózes
 5. Mózes

Exodus
Genezis
Levitikus
Deuteronomium
Numeri


Kijövetel
Teremtés
Számok
Második törvénykönyv
Léviták szolgálatáról

Sándor Gabriella

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése