2014. június 24., kedd

Pünkösdi imádságokMily csodálatos és dicsőséges dolgot cselekedtél akkor, irgalmas Isten, midőn az első keresztyén pünkösdben szent Fiad kérésére és akaratára az Ő árván maradt tanítványaira és követőire Szentlelkedet látható és tapasztalhatóképpen leszállítottad a magas mennyországból! Mily csodálatos és dicsőséges dolgot cselekedtél akkor, midőn azokat az együgyű és erőtlen tanítványokat a rájuk leszállt Szentlélek által különb-különbféle nyelveknek és csodatételeknek ajándékaival, mennyei erővel, tudománnyal, bátorsággal felruháztad, az ő rebegő nyelvüket megoldoztad, üdvösségnek evangéliumát őáltaluk prédikáltattad és szent Fiad lelki országát felállítottad! Mily drága és megbecsülhetetlen jót származtattál abból a többi bűnösök között énreám is, midőn Te evangéliumodat énhozzám is elküldted, Te üdvözítődet nékem is kijelentetted és üdvösségnek biztos útját feltártad! Áldott légy szent Úristen mindörökké ezekért a Te csodálatos cselekedeteidért és megbecsülhetetlen jótéteményeidért!
Minekutána azért amaz első keresztyén pünkösdben oly nagy mértékben kitöltötted a Te Szentlelkedet, én is a pünkösdnek napján Szentlelket kérek Tetőled. Nem kérem az Ő csodatévő ajándékait, mert azok nem szükségesek az én üdvösségemre… Azt kérem, hogy Ő szenteljen, jobbítson, igazgasson, erősítsen, vigasztaljon; azt kérem, hogy Ő tanítson engem imádkozni, sőt, hogy Ő maga esedezzék bennem kimondhatatlan fohászkodásokkal; azt kérem, hogy szerezzen énbennem lelki örömet, Isten iránti és atyafiúi szeretetet, béketűrést, kegyességet, jóságot, hitet, alázatosságot, mértékletességet, és kérem, hogy vigyen nagyobb-nagyobb tökéletességre az én keresztyéni tiszteimnek gyakorlásában. Ámen.
(Részlet Szikszai György imádságoskönyvéből)

LÉLEGEZZ BENNEM, Szentlélek Isten, hogy szentül gondolkozzam, Te indíts engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem. Hódítsd meg szívemet, Szentlélek Isten, hogy szentül szerethessek. Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy szentül oltalmazzak másokat. Oltalmazz engem, Szentlélek, hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem. Ámen. (Augustinus imája, 354-430) 

ISTEN LELKE, járd át szolgálatunkat, S vedd el szívünk közönyét. Jöjj el hozzánk, mint az élet kenyere, mint a teremtés forrása, irányítója és célja, teremts új életre minket, s újítsd meg hitünket… (Angol Református Egyház) 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése