2014. január 29., szerda

FIATALOK HEIDELBERGI KÁTÉJA         
1.         Mi életedben és halálodban egyedülálló bátorításod? Mi ad neked felüdülést élet és halál kérdésében? (HK1)
Az, hogy nem önmagamé vagyok, hanem mindig mindenem a hűséges Megváltóm, Jézus Krisztus tulajdona, aki drága vérével fizetett bűneimért, hogy az ördög rabságából kimentsen. S úgy vigyáz rám, hogy egy hajszál se esik le a fejemről anélkül, hogy mennyei Atyám ne tudna róla - sőt Ő mindent úgy intéz, hogy az én üdvösségemet szolgálja. Szentlelke biztosítja számomra az örök életet azáltal, hogy szívem késszé teszi a neki való szolgálatra.

2.         Mit kell tudnod, hogy ez a bátorítás boldoggá tegye életedet és halálodat? (HK2)
Három dolgot. Először, hogy nagyon bűnös és szánalmas vagyok.
Másodszor, hogy minden bűnömből és tehetetlenségemből kiment Isten.
Harmadszor, hogy miképpen fejezhetem ki Neki hálámat mindezért.

3.         Miből adódik a tehetetlenséged?
Abból, hogy születésemtől kezdve szánalomra méltó bűnös vagyok, és ezért ki vagyok szolgáltatva Isten haragjának és az örök kárhozatnak.

4.         Hol szembesülsz a te elveszett voltoddal? (HK3)
Isten törvényében.

5.         Mit kíván tőlünk az isteni törvény? (HK4)
Ezt megtanítja nekünk Krisztus a Máté Evangéliuma 22. részében: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

6.         Képes vagy ezt tökéletesen betartani? (HK5)
Nem, mert természetem szerint hajlamos vagyok Isten és felebarátom gyűlölésére.

7.         Hogyan lett az ember ilyen gonosszá? (HK7)
Ősszüleinknek, Ádámnak és Évának az Éden kerti bukás és engedetlensége által az egész emberiség annyira gonosszá lett, hogy mindnyájan bűnben fogantatunk és születünk.

8.         Ilyen engedetlenséget és bukást Isten büntetlenül elnéz? (HK10)
Semmiképpen nem, sőt iszonyatosan haragszik mind a velünk született, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletével ideigvaló és örökkévaló módon is meg akarja büntetni.

9.         Hogy menekülhetünk meg ettől a büntetéstől és nyerhetünk ismét kegyelmet? (HK12)
Isten azt akarja, hogy az elégtétel megtörténjen, ezért vagy saját magunknak, vagy valaki más által eleget kell tennünk az Ő igazsága szerint.

10.       Eleget tehetünk mi magunk? (HK13)
Semmiképpen nem; hanem még naponta növeljünk is bűnünket.

11.       Milyen Közbenjárót és Szabadítót kell hát keresnünk? (HK15)
Egy igaz embert, aki ember létére mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszersmind Isten is.

12.       Miért kell neki igaz embernek lennie? (HK16)
Azért, mert Isten igazsága megköveteli, hogy az emberi természet, amely vétkezett, az fizessen meg a bűnért; viszont aki maga bűnös volna, nem lenne képes másokért megfizetni.

13.       Miért kell neki ugyanakkor Istennek is lennie? (HK17)
Hogy ő az istenségének erejével hordozza el Isten haragjának az ő emberségén lévő súlyát, és nekünk az igazságot és az életet megszerezhesse és visszaadhassa.

14.       Kicsoda ez a Közbenjáró, aki egyszerre Isten, és igaz ember is? (HK18)
A mi Urunk Jézus Krisztus, amint arról minket keresztyén Hitvallásunk tételei tanítanak.

15.       Hogy szól ez a Hitvallás? (HK23)
„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.”

16.       Hogy oszthatóak fel ezeket a tételeket? (HK24)
Három részre: az első az Atya Istenről és a mi megteremtésünkről. A második a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról. A harmadik a Szentlélek Istenről és a mi megszentelésünkről.

17.       Mivel csak egyetlen isteni lény van, miért nevezel meg hármat: az Atyát, a Fiút, és a Szentlelket? (HK25)
Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az Ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy az egy, valóságos, örökkévaló Isten.

18.       Mit hiszel, amikor ezt mondod: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.? (HK26)
Hiszem, hogy Jézus Krisztus örökkévaló Atyja, aki a mennyet és a földet, azzal együtt, ami azokban van, a semmiből teremtette, s örök tanácsvégzése és gondviselése által Ő maga még meg is tartja és kormányozza. Fiáért, Krisztusért nekem Istenem és Atyám lett, akiben én annyira bízom, hogy nem kételkedem abban, hogy Ő gondoskodni fog rólam, testem és lelkem minden szükségletével, és minden rosszat, amit ebben a siralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt Ő megteheti mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni mint hűséges Atya.

19.       Miért kapta Isten Fia a Jézus, azaz az Üdvözítő nevet? (HK29)
Azért, mert ő szabadít meg minket bűneinkből az üdvösségre, és mert senki másban üdvösséget nem kell keresnünk és nem találhatunk.

20.       Honnan tudod, és vagy biztos abban, hogy ő téged üdvözít?
A szent evangéliumból, amely a Hitvallásban van összefoglalva.

21.       Miért hívják őt Krisztusnak, azaz Felkentnek? (HK31)
Azért mert őt az Atya Isten küldte és Szentlélekkel felkente
- legfőbb prófétánkká és tanítókká, aki nekünk Isten titkos tanácsát és akaratát a mi megváltásunkról tökéletesen kijelentette;
- és egyetlen főpapunkká, aki minket testének egyetlen áldozatával megváltott, és az Atya előtt közbenjárásával szüntelenül fellép;
- és örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével és Lelkével kormányoz és a megszerzett megváltásban véd és megtart.

22.       Mit hiszel a Szentlélekről (HK 53)
Először, hogy ő az Atyával és a Fiúval azonos módon örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem az igaz hit által Krisztusnak és minden jótéteményének részesévé tesz; vígasztal és velem marad örökké.

23.       Mit hiszel a szent, egyetemes keresztyén egyházról? (HK54)
Hiszem, hogy Isten Fia, a világ kezdetétől annak végéig, magának az egész emberiségből egy örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt, oltalmaz és tart meg Lelke és Igéje által az igaz hit egységében; s, hogy ennek én is egy élő tagja vagyok, és örökké az is maradok.

24.       Hogy igazulsz meg Isten előtt? (HK60)
Egyedül a Jézus Krisztusba vetett igaz hit által, mely által bűneim meg vannak bocsátva, úgy hogy csak a Krisztus elégtétele legyen Isten előtt az én igazságom, és én azt csak hit által fogadhatom el.

24.       Mi az igaz hit? (HK21)
Isten hozzánk való atyai akaratának biztos ismerete, és az ő kegyelmes ígéreteibe vetett erős bizalom a mi üdvözítő Krisztusunk által.

25.       De miért nem lehetnek a mi jócselekedeteink Isten előtt megigazulásunkká, vagy annak egy részévé? (HK62)
Azért, mert a mi legjobb cselekedeteink is ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel szennyezettek.

26.       Nem érdemelnek a mi jó cselekedeteink semmit, pedig Isten meg akarja azokat jutalmazni? (HK63)
Ez a jutalmazás nem érdemből, hanem kegyelemből történik.

27.       Mik a sákramentumok? (HK66)
Látható isteni jegyek és pecsétek, amelyek az evangélium igazságát bizonyítják és erősítik meg számunkra. Lényegi üzenetük az, hogy Isten nekünk kegyelemből a Krisztus kereszten véghezvitt egyetlen áldozatáért a bűnök bocsánatát és az örök életet ajándékozza.

28.       Akkor az ige és a sákramentumok is ugyanarról az egy Krisztusról és az üdvösségnek ugyanarról az egyetlen fundamentumáról szól? (HK67 átirata)
Így van, mert Krisztus értünk odaadott teste, az evangélium és a sákramentumok közös kincse.

29.       Hány sákramentumot alapított Krisztus az Újszövetségben? (HK68)
Kettőt: a szent keresztséget és az úri szent vacsorát.

30.       Mi a szent keresztség? (HK69 átirata)
Nem valamiféle strandfürdő, hanem az újszövetség sákramentuma, azaz isteni jegye, mely engem biztosít arról, hogy én Krisztusnak és a keresztyén gyülekezetnek tagja vagyok, és amint külsőképpen megmosatom vízzel, úgy tisztít meg most Krisztus belsőképpen az ő vérével minden bűnömtől, és engem újjá szül az új életre és az Istenfiúságra.

31.       Hol hagyta ezt meg Krisztus? (HK71)
A keresztség szereztetésében, amely így hangzik: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” (Mt 28,19) – „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,16) Ez az ígéret meg is ismétlődik, amikor az Írás a keresztséget „az újjászületés fürdőjének” (Tit 3,5) és „a bűnök elmosásának” () nevezi.

32.       Meg kell-e keresztelni a kisgyermekeket is? (HK74)
Igen, mert ők ugyanúgy, mint a felnőttek Isten gyülekezetének és az ő szövetségének tagjai.

33.       Mi az úrvacsora?
Az Újszövetség második sákramentuma, amely a Krisztusban való növekedésünkre rendeltetett. Ahol az Úr nem puszta kenyeret és bort nyújt, hanem inkább megerősíti azt, hogy az ő testét értünk adta a halálra, bűneink bocsánatára, és megtöretett testével és kiontott vérével eteti és itatja a mi lelkünket az örök életre.

34.       Melyek a szent vacsora rendelésének igéi? (HK77)
Az úrvacsora szereztetési igéi: „az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.” (1Kor 11,23-26) S ezt az ígéretet megismétli Pál apostol, amikor így szól: „Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk.” (1Kor 10,16-17)

35.       Miért mondja Krisztus az úrvacsora szereztetésében a kenyeret az ő testének, és nem az ő teste jegyének?
Mivel itt ő sákramentumot rendel az ő emlékezetére és a sákramentumok isteni jegyek, tehát a kenyér és a bor méltán neveztetnek isteni jegyeknek.

36.       Tehát ezek puszta jegyek?
Nem, hanem olyan jegyek, melyekkel együtt az Úr az ő vacsorájával igazán élőknek mennyei ajándékokat ígér, tudni illik az ő érettünk adatott testét és kiontott vérét adja és közli.

37.       Hogyan ehetjük mi a Krisztus testét, amikor az fönt van a mennyben?
A következőképpen: noha test szerint Krisztus a mennyben van, amíg eljön ítélni élőket és holtakat, ahogy azt az Apostoli Hitvallás is tanítja, mindazáltal hittel az ígéretnek megfelelően mi emeltetünk fel az Ő mindenható Lelke által Hozzá, hogy Vele egyesüljünk, és Neki tagjai legyünk, úgy hogy Ő mibennünk él, mi pedig Őbenne éljünk.

38.       A mi hitünk szerzi tehát a sákramentumot?
Nem, hanem a Krisztus rendelése és parancsolata szerzi a sákramentumot, a hit pedig elfogadja a sákramentumban megígért ajándékot, tudni illik az ő testét és vérét, amint a kéz és a száj elveszi a kenyér és a bor szent jegyeit.

39.       Krisztus mégsem azt mondja, hogy vegyétek, higgyétek, hanem „vegyétek, egyétek”?
Ez a „vegyétek, egyétek” arról mondatik, amit ő a kezébe vett és megtört, tudni illik a kenyérről. Ez az ígéret pedig: „Ez az én testem, mely tiértetek adatik”, hívő szívet kíván, és lélek szerint való italul és ételül adatik a hívő lelkeknek.

40.       Mivel tehát (mi a mi) nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből Krisztus által váltattunk meg, miért kell jó cselekedeteket tennünk? (HK86)
Azért, mert Krisztus, miután minket az Ő vérével megvásárolt, minket Szentlelke által meg is újít az ő képmására, hogy mi kimutassuk hálánkat neki egész életünkkel.

41.       Tehát azok nem üdvözülhetnek, akik hálátlan, bűnbánatra nem kész életmódjukból Istenhez meg nem térnek? (HK87)
Semmiképpen nem; mert ahogy az Írás mondja, „sem tisztátalan, bálványimádó, házasságtörő, tolvaj, kapzsi, iszákos, rágalmazó, rabló, és hasonlók nem örökölhetik az Isten országát”.

42.       Mi a keresztyén bűnbánat? (HK88-90 összegzése)
Nem csak bánat és szívbéli kesergés a megcselekedett bűnök miatt, hanem a szív megváltozása és Istenhez való megtérése, a Krisztusban való hit által, amely a bűnbánat igaz gyümölcsét termi, tudniillik a jó cselekedeteket.

43.       Melyek hát a jó cselekedetek? (HK91)
Egyedül azok, amelyek igaz hitből Isten törvénye szerint, az Ő dicsőségére történnek.

44.       Hogy hangzik Isten törvénye? (HK92)
 Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket:
§       Első parancsolat: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!
§       Második parancsolat: Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.
§       Harmadik parancsolat: Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!
§       Negyedik parancsolat: Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját.
§       Ötödik parancsolat: Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!
§       Hatodik parancsolat: Ne ölj!
§       Hetedik parancsolat: Ne paráználkodj!
§       Nyolcadik parancsolat: Ne lopj!
§       Kilencedik parancsolat: Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!
§   Tízedik parancsolat: Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!” (2Móz 20,1-17)

45.       Mit kíván meg az Úr az első parancsolatban? (HK94)
Azt, hogy nekem lelkem üdvössége és boldogsága elvesztésének terhe mellett minden bálványimádást, varázslást, babonás ráolvasást, a szentek és más teremtmények segítségül hívását kerülnöm és száműznöm kell. És az egyedül igaz Istent helyesen meg kell ismernem, egyedül Őbenne kell bíznom, a legnagyobb alázatosságban és türelemben egyedül Őtőle kell várnom minden jót, és Őt teljes szívemből szeretnem, félnem és tisztelnem kell, annyira, hogy én inkább minden teremtett dologról lemondjak, minthogy a legkevésbé is az Ő akarata ellen tegyek.

46.       Mi (az) (a) bálványimádás? (HK95)
Az igéjében önmagát kijelentő egy igaz Isten helyett, vagy mellett mást kitalálni vagy tisztelni, akibe az ember bizodalmát veti. 

47.       Mit akar Isten a második parancsolatban? (HK96)
Azt, hogy mi Istent semmiképpen ki ne ábrázoljuk, s ne is tiszteljük más módon, mint ahogy Igéjében parancsolta.

48.       Mit akar a harmadik parancsolat? (HK99)
Azt, hogy mi se átkozódással, se hamis esküvel, sőt még szükségtelen esküdözéssel se rágalmazzuk Isten nevét vagy éljünk vele vissza.

49.       Mit akar Isten a negyedik parancsolatban? (HK103)
Isten először is azt akarja, hogy az igehirdetés és a hitoktatás szolgálata megőriztesék és én különösen a nyugalom napján Isten gyülekezetébe szorgalmasan járjak.

50.       Mit akar Isten az ötödik parancsolatban? (HK104)
Azt, hogy apámnak és anyámnak és minden felettesemnek teljes tiszteletet, szeretetet és hűséget adjak.

51.       Mit akar Isten a hatodik parancsolatban? (HK105)
Az öldöklés megtiltásával arra akar minket Isten tanítani, hogy ő a gyilkosság gyökerét: az irigységet, a gyűlöletet, a haragot, a bosszúállásra való igyekezetet is nagyon gyűlöli. És mindezek őelőtte rejtett gyilkosságnak számítanak.

52.       Mit akar a hetedik parancsolat? (HK108)
Azt, hogy Isten előtt minden szemérmetlenség átkozott és ezért megtilt minden tisztátalan magaviseletet, szót, gondolatot, kívánságot, gyönyörűséget és mindent, ami az embert efféle buja kívánságra indíthatná.

53.       Mit tilt meg Isten a nyolcadik parancsolatban? (HK110)
Nemcsak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség büntet; hanem Isten lopásnak nevez minden gonosz cselekedetet, és szándékot is, amellyel mi felebarátunk javait magunkhoz akarjuk venni.

54.       Mit akar a kilencedik parancsolat? (HK112)
Azt, hogy én mindenféle hazugságot és megtévesztést, mint az ördög saját műveit – Isten súlyos haragjának terhe alatt – kerüljek.

55.       Mit akar a tízedik parancsolat? (HK113)
Azt, hogy még a legcsekélyebb vágy vagy gondolat se jöjjön soha a szívünkbe Isten valamely parancsolatával szemben.

56.       Miért hagyja hát Isten ilyen szigorúan prédikálni a tíz parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? (HK115)
Először azért, hogy egész életünk során a mi bűnös természetünket minél inkább megismerjük, annál sokkal buzgóbban keressük a bűnök bocsánatát és a Krisztusban való megigazulást. Azután azért, hogy mi magunkat szüntelenül arra ösztönözzük és Istent Szentlelke kegyelméért arra kérjük, hogy egyre inkább megújuljunk az Ő képmására, míg a tökéletesség célját ezután az élet után elérjük.

57.       Mondd el az Úr imádságát! (HK119)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. (Mt 6,9b-13.)

58.       Miért parancsolja nekünk Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg: Mi Atyánk? (HK120)
Azért, hogy bennünk felköltse a gyermeki félelmet és bizalmat Isten iránt, mégpedig azért, mert Isten Atyánkká lett Krisztus által.

59.       Mi az első kérés? (HK122)
Szenteltessék meg a te neved azaz, segíts, hogy téged igazán megismerjünk, és minden dolgainkban megszenteljünk, dicsérjünk és magasztaljunk.

60.       Mi a második kérés? (HK123)
Jöjjön el a te országod azaz kormányozz minket a te Igéd és Lelked által.

61.       Mi a harmadik kérés? (HK124)
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is azaz, segíts, hogy saját akaratunkat visszavonjuk és a Te akaratodnak, amely egyedül jó, minden ellentmondás nélkül engedelmeskedjünk, mint az angyalok a mennyben.

62.       Mi a negyedik kérés? (HK125)
Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma azaz adj meg nekünk testünk táplálására minden hasznos és szükséges dolgot.

63.       Mi az ötödik kérés? (HK126)
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek azaz Krisztus véréért ne tulajdonítsd nekünk gaztetteinket, ahogy mi is kegyelmed jelét láthatjuk magunkban, amikor minden szándékunk az, hogy felebarátunknak szívünkből megbocsássunk.

64.       Mi a hatodik kérés? (HK127)
Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól azaz, mivel az ördög, a világ és saját testünk nem hagyják abba ostromlásunkat; tarts meg és erősíts minket a Szentlélek ereje által, hogy mindezeknek szilárdan ellenállhassunk.

65.       Hogyan fejezed be ezt az imádságot? (HK128)
 Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké” azaz, mindezeket azért Istentől kérjük, mert Ő, mint a mi Urunk, és Atyánk, aki minden dolgot ural, nekünk minden jót meg akar és meg is tud adni, s mert ezáltal nem mi, hanem az Ő szent neve dicsértetik örökké.

66.       Mit jelent ez a szócska: „Ámen? (HK129)
 „Ámen azt jelenti, hogy annak igazán és biztosan úgy kell lennie.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése