2014. október 20., hétfő

KÁLVIN ÉLETE ÉVSZÁMOKBAN
1509. 07. 10.
Franciaország
Noyon
Születés – kelta örökség.

1512. -3 éves
Noyon
Anyja, Jeanne Le Franc meghal
1523-ig
Noyon
Iskola Kámzsások kollégiuma
1521.
Noyon
Egyházi javadalom: a katedrális kórus-bejáratánál álló Gesine oltár bevételeinek ¼ része, ugyanezt kapta már 3 éve bátyja, Charles is. E javadalom forrása különböző földbirtokok jövedelme volt. Ezek közül az egyik: Espeville-ben van, amit később Kálvin írói álnevéhez fel is használt.
1523-1528.
Párizs
College de Montaigu, Bölcseletet tanul. A szabad művészetek magisztere lesz. Ebben a híres és szigorú intézetben tanult Rotterdami Erasmus, Rabelais és Loyolai Ignác is.
1528-1530
Orleans
Jogi tanulmányok. Görög tanára a német Melchior Wolmar ismerteti meg Luther tanaival
1530-1532.
Bourges
Jogi licenciátus
1531.
Noyon
Apja, Gerard Cauvin, volt káptalani jegyző, egyházi bírósági titkár, számtartó, káptalani jószágkormányzó halála. Mivel egyházi büntetés alatt állt, csak fia, Charles közbenjárására temethetik megszentelt földbe.
1532-1533.
Párizs
A későbbi College Royal-ban humanista képzésben részesül, teológiát és hébert tanul
1533.
Párizs


Jogi doktorátus
Első könyve: Kommentár Seneca: De Clementia-jához. Saját költségén adta ki. Nem volt siker.
1533. 11. 01.
Párizsból
Nicolas Cop rektori beszéde a reformáció szellemében
1533 ősze – 1534 tavasza
24 éves
Angoulém-ban,
Luis du Tillet kanonok vendége álnéven.  
Kálvin megtérése
Tanulmányozza az egyházatyák írásait és Zwingli műveit
1534 áprilisa
Nérac
I. Ferenc király húgának, Navarrai Margitnak az udvarában talál menedéket
1534. 05. 04.
Noyon
Kálvin lemond egyházi javadalmáról
1534. 05. 06.
Noyon-i Egyházmegye
Bátyját, Charlest, aki katolikus pap volt, kiközösíti az egyház
1534.

Első teológiai tárgyú műve: Psychopannychia
1534. nyara
Párizs
Elmarad a hitvita Servet Mihállyal
1534. 10. 17.
Párizs
A misét támadó protestáns plakátok miatt üldözések, máglyák.
1534 ősze
Metz, Strasbourg, Bázel
Du Tilllet kanonokkal menekül el az országból. Bázelben Matinus Lucianus álnéven él (a Calvinus anagrammája).
1535 januárja
Bázel
Lektorálja unokatestvére, Pierre Robert Olivetan bibliafordítását, amely a valdensek kérésére készült. Latinul előszót ír hozzá. Ez lett a francia protestánsok közös Bibliája.
1535. 08. 23.
Bázel
Befejezi az Institutio Christianae Religionis („A keresztény vallás rendszere”) című művének első megfogalmazását. A mű sikeres, az írója pedig híres lesz.  
1536 májusa
Bázel
Az Institutio Christianae Religionis („A keresztény vallás rendszere”) című művét latinul először Thomas Platter Kiadó jelentette meg.
1536 tavasza
Ferrara
Du Tillet-tel, Charles d’Espeville álnéven Estei Renáta hercegnő udvarában humanista találkozón vesz részt.
1536 júniusa
Noyon
Intézi a család ügyeit: eltemeti bátyját, eladja a noyoni birtokot. Antallal és Máriával készül elmenekülni az országból. Először azt tervezik, hogy átmennek az új világba, Amerikába. De a francia telepesek tömeges mészárlásáról érkező hírek miatt végül Basel felé veszik az irányt.
1536 júliusa
Út Strasbourgba
Az V. Károly német-római császár és I. Ferenc, francia király közötti háború miatt Genf felé kerülnek.
1536. 07. 13.
27 éves
Genf
Guillaume Farel mester visszatartott Genfben, nem annyira tanácsaival és buzdításaival, mint inkább rettenetes kényszerítésével, mely olyan volt, mintha Isten karja nyúlt volna le a magasból, hogy visszatartson.Kávin: Magyarázatok a Zsoltárok könyvéhez (1557)
1537. 01. 16.
Genf
A Városi Tanács válasza Kálvin beadványára:
- minden vasárnap úrvacsora – évi négy úrvacsora
- zsoltáréneklés az istentiszteleten- elutasítva
- egységes hitvallástétel – elfogadva
- presbitérium felállítása – elutasítva
- a presbitérium gyakorolja az egyházfegyelmet – elutasítva
- új házasságjog – elutasítva
- a gyermekek oktatása, és hitre nevelése – elutasítva
1538. 03. 11.
Genf
A Városi Tanács a lelkészek megkérdezése nélkül bevezeti Bernhez hasonlóan az úrvacsorának lutheránus módon, ostyával történő kiszolgáltatását.
1538. 04. 23.
Genf
Kálvint és Farelt száműzik a városból, amit 25-én megkönnyebbülve el is hagynak.
1538. 09. 08.
Strasbourg
Martin Bucer meghívására a városban tartózkodó francia menekültek lelkésze lesz, és a Johann Sturm alapította Akadémián is tanít. Megélhetése nehéz, értékes könyveiből is eladni kényszerül.
1539.
Strasbourg
Az Institutio második latin nyelvű kiadása. Megjelenik a Római levélhez írt Kommentárja.
1540 júniusa
Hagenau
Strassburg kiküldötteként vett részt a vallási vitán. Június végén Farellel utazott a Strassburgtól 30 kilométerre északra fekvő elzász városba.
1540 augusztusa
Strasbourg
Kálvin feleségül veszi Idelette de Bure-t, Jean Stordeur, egy vallon anabaptista özvegyét, aki két gyermeket nevelt. Házasságukat Farel áldotta meg. Miután felvették a szabó céhbe, megkapta a strasbourgi állampolgárságot.  
1540 októbere – 1541. január
Worms
Kálvin a strassburgi főiskola rektorával, Johannes Sturmmal utazott Wormsba. Kálvin megismerkedett Melanchton Fülöppel. Ennek gyümölcse az ágostai hitvallás módosított változata (Confessio augustana variata), amelyet Kálvin maga is aláírt; a Loci communes francia nyelvű kiadása, és Kálvin Melanchtonnak ajánlott kötete 1543-ból.
1541 márciusától júniusig
Regensburg
Részt vesz az V. Károly által szervezett vallási disputákon, amelyeknek a vallásbéke megteremtése volt a célja. Ezt nem érték el a tanácskozások, de Kálvin elmélyítette barátságát Melanchtonnal.
1541 nyara
Strasbourg
Pestisjárvány. Felesége megbetegszik.
1541.
Strasbourg
Az Institutio francia nyelvű kiadása.
1541. 09. 13.
Genf
Visszatérés. Vasárnap a megkezdett igehirdetés sorozatot ott folytatta, ahol távozása előtt abbahagyta.
1542. 01. 02.
Genf
A Városi Tanács jóváhagyja az Egyházi Rendtartást (Ordonances Ecclesiastiques), miután azt a Kistanács (Petit Conseil) és a Közgyűlés (Conseil Général) már korábban jóváhagyta. Felállították a konzisztóriumot (egyháztanács), amely kilenc lelkészből és tizenkét világi tagból állt.
1542. 07. 28.
Genf
Jacques névre keresztelt gyermeke megszületik, aki csecsemőkorában meg is hal.
1542.
Genf
Kiadja az általa átdolgozott strasbourgi Imádságos- és énekeskönyvet, s megjelenik a Genfi Egyház Kátéja.
1543
Párizs
A Notre Dame előtti téren elégetik Kálvin főművét, az Institutiot.
1544. 05.30.
Genf
Idelette egy leánygyermeknek ad életet, aki fertőzésben meghal.
1549. 03. 29.
Genf
Felesége halála.
1549.
Genf - Zürich
Zwingli utódjával, Bullinger Henrikkel sikerül egyezségre jutni a sákramentumok és az úrvacsora kérdésében: Zürichi Egyezmény (Consensus Tigurinus)
1553. 10. 27.
Genf
Servet Mihályon végrehajtják a rá már az Inkvizíció által is kirótt ítéletet, a máglyán való megégetést.
1555.
Genf
Kálvin megtagadja az úrvacsorát Ami Berthelier-től, a libertinusok vezetőjétől, amiért ő barátaival elhagyja a várost. Ettől kezdve nincs ellenfele a Városi Tanácsban.
1555/1556
Genf
Egy éven át Mózes 5. könyvéről prédikál, és a szövetség teológia keretein belül fogalmazza meg gazdaságetikai gondolatait. A szegénység leküzdésére kórházat, árvaházat, szegényházat alapít, mértékletes kamatgazdálkodást javasol.
1559
Genf
Közép- és főiskola megnyitása, Legmagasabb szinten a teológiai képzés folyt. Később megindult a jogi és az orvosi oktatás is – így egyetemmé bővült az akadémia, aminek első rektora Theodor de Béza volt (Kálvin utódja, és első életrajz írója). Kálvin halálakor 1500 diákja volt a Teológiának. 
1559.
Genf
Az Institutio végső latin verziója Kálvin életében. Az 1560-as kiadás már tartalmazza a tanítványok kiegészítéseit is.
1559
Genf
Kálvin megkapja születésnapjára a Városi Tanácstól a Genfi Polgárjogot 23 év után
1562.
Genf
Elkészül a teljes Zsoltároskönyv
1564. 02. 06.
Genf
Utoljára prédikál
1564. 04. 25.
Genf
Kálvin Chenelat Péter genfi jegyzőnek lediktálja végrendeletét
1564. 05. 27.
Genf
Kálvin halála 55 évesNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése