2013. október 27., vasárnap

HARMADIK HITVALLÓ ESTE12 HITVALLÓ ESTE
Hitkérdések a Heidelbergi Káté alapján
Harmadik alkalom
Hitvallás 2: A Fiú (HK: 15-18, 20, 29-52)
15.
Milyen Közbenjárót és Szabadítót kell hát keresnünk?
Olyat, aki egy valóságos és igaz[1] ember, és mégis erősebb[2] minden teremtménynél, azaz ugyanakkor valóságos Isten is.

16.
Miért kell neki egy valóságos és igaz embernek lennie?
Azért, mert Isten igazsága megköveteli, hogy az emberi természet,[3] amely vétkezett, (az) fizessen meg a bűnért; viszont aki maga bűnös (volna), nem lenne képes másokért megfizetni.

17.
Miért kell neki ugyanakkor valóságos Istennek is lennie?
Hogy ő az istenségének erejéből[4] hordozza el Isten haragjának az ő emberségén[5] lévő súlyát, és nekünk az igazságot és az életet megszerezhesse és visszaadhassa.

18.
Kicsoda tehát[6] ez a Közbenjáró, aki ugyanakkor valóságos Isten, és egy valóságos, igaz ember is?
A mi Urunk Jézus Krisztus, aki[7] tökéletes megváltásként és igazságként ajándékoztatott nekünk.[8]

KÉRDÉS:
Krisztus az egyetlen lehetséges közbenjáró?

Krisztusban miképpen van jelen isteni és emberi természet?


20.
Hát Krisztus által minden ember ismét boldog lesz, ahogy Ádám által elveszettek lettek?[9]
Nem, hanem egyedül azok, akik igaz hit által vele egy testben egyesülnek,[10] és minden jótéteményét elfogadják.

KÉRDÉS:
Krisztussal hogyan lehetek egy testté?

Hogyan tudom elfogadni Krisztus jótéteményét?

29.
Miért lett az Isten Fia „Jézusnak”, azaz Üdvözítőnek nevezve?
Azért, mert ő tesz üdvözültté minket bűneinkből,[11] és mert senki másban üdvösséget nem kell keresni és nem is lehet találni.

KÉRDÉS:
Jézus maga az üdvösség, vagy kell még hozzá más is (pl: egyház, papok, szentségek)?


30.
Hisznek-e azok is az egyetlen üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket és szentségüket[12] a szenteknél, önmaguknál, vagy valahol máshol keresik?
Nem, mert ők megtagadják tettükkel az egyetlen üdvözítő és megváltó Jézust, habár dicsekszenek vele.[13] Mert vagy Jézusnak nem kellene tökéletes Megváltónak lennie, vagy akik ezt a Megváltót igaz hittel elfogadják, mindent őbenne kellene elnyerniük / megtalálniuk / birtokolniuk, amire az ő üdvösségükre szükségük van.

KÉRDÉS:
Van-e értelme emberi közvetítőket, vagy szellemi lények közbenjárását keresni?

Ki lehet-e egészíteni Jézus üdvözítő munkáját?31.
Miért hívják őt Krisztusnak, azaz Felkentnek?
Azért mert ő az Atya Istentől rendeltetett és Szentlélekkel felkenetett
 - a mi legfőbb prófétánkká és tanítókká, aki nekünk Isten titkos tanácsát és akaratát[14] a mi megváltásunkról tökéletesen kijelentette;[15]
- és a mi egyetlen főpapunkká, aki minket az ő testének egyetlen áldozatával megváltott, és az Atya előtt közbenjárásával szüntelenül fellép;
- és a mi örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével és Lelkével kormányoz és a megszerzett[16] megváltásban véd[17] és megtart.


KÉRDÉS:
Krisztus felkent volta a próféta-főpap-király hármasára szorítkozik?

Lehet más prófétánk, főpapunk és királyunk is?


32.
Viszont te miért neveztetel keresztyénnek?
Mert én hit által Krisztus[18] tagja és ennek megfelelően az ő felkenetésének részese vagyok, azért, hogy az ő nevét megvalljam, magamat élő hálaáldozatul neki odaadjam, és szabad[19] lelkiismerettel ebben az életben a bűn és az ördög ellen küzdjek,[20] és azután az örökkévalóságban ővele együtt minden teremtmény fölött uralkodjam.

KÉRDÉS:
Krisztus felkenetésében én hogyan részesedem?

33.
Miért neveztetik ő „Isten egyszülött Fiának”, ha mi is Isten gyermekei vagyunk?
Azért, mert egyedül Krisztus Isten örök,[21] természet szerinti Fia,[22] minket viszont őérte kegyelemből fogadott (be) gyermekeivé.[23]

KÉRDÉS:
Krisztus és mi milyen értelemben vagyunk testvérek Isten családjában?

34.
Miért nevezed őt „mi Urunknak”?
Azért, mert ő minket testestől-lelkestől a bűnből és az őrdög minden hatalmából kiváltott, nem aranyon és ezüstön, hanem az ő drága vérével a maga tulajdonába vett.[24]  

KÉRDÉS:
Krisztus Úr volta minket szolgává tesz?

35.
Mit jelent az, hogy ő „fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától”?[25]
Azt, hogy Isten örök[26] Fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad, szűz Mária testéből[27] és véréből a Szentlélek közreműködése által valóságos emberi természetet vett magára, azért hogy Dávid valóságos magva is legyen, az ő testvéreihez mindenben hasonló, kivéve a bűnt.

36.
Mi hasznod származik[28] Krisztus szent fogantatásából és születéséből?
Az hogy ő a mi Közbenjárónk és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én vétkeimet, amelyekben fogantattam, Isten színe előtt elfedezi.[29]


KÉRDÉS:
Krisztus bűntelensége miért fontos?

Isten Fia és a Dávid fia ugyanaz a személy?

37.
Mit értesz a „szenvedett” szó alatt?[30]
Azt, hogy ő testében és lelkében földi életének egész ideje alatt, de különösen annak végén, Istennek az egész emberi nem bűne elleni haragját elhordozta, hogy így szenvedésével, mint egyetlen engesztelő áldozattal a mi testünket és lelkünket az örök kárhozattól megváltsa[31] és nekünk Isten kegyelmét, megigazítását és az örök életet megszerezze.[32]

KÉRDÉS:
A megváltást, kegyelmet, megigazulást és örök életet csak szenvedéssel lehetett megszerezni?


38.
Ő miért szenvedte el Poncius Pilátus bíróságát?
Azért, hogy ő ártatlanul világi[33] bíró által ítéltessék el és ezzel minket Isten szigorú ítéletétől, amit rajtunk kellett volna végrehajtani,[34] megszabadítson.

KÉRDÉS:
Nem lett volna elég Isten haragjának elszenvedése, miért kellett a polgári bíró?

39.
Többet jelent az,[35] hogy őt keresztre feszítették, mintha másféleképpen halt volna meg?
Igen,[36] mert ezáltal biztos vagyok abban, hogy ő az átkot, ami rajtam volt,[37] magára vette, mivel a kereszthalált Isten megátkozta.

KÉRDÉS:
Isten csak a kereszthalált átkozta meg?


40.
Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie?[38]
Azért, mert Isten megigazításának és igazságának[39] a mi bűneinkért semmi más módon nem lehetett volna eleget tenni, hanem csak Isten Fiának a halála által.


KÉRDÉS:
A halhatatlan Isten Fia hogyan halhat meg?

41.
Miért temettetett el?
Azért, hogy ezzel bizonyítsa, valóságosan meghalt.

KÉRDÉS:
Krisztus eltemetése csak jelképes, vagy valóságos? Tehát a holtak hazájába uralkodóként ment, vagy halottként érkezett?

42.
Ha Krisztus meghalt értünk, miért kell nekünk is meghalnunk?
Halálunk nem elégtétel bűneinkért, hanem csak a bűnök elhalása[40] és bemenetel az örök életre.[41]

KÉRDÉS:
Mit jelent a bűnnek meghalni / bűnök elhalása?


43.
Mi több hasznunk származik még Krisztus kereszt áldozatából és halálából?
Az, hogy az ő[42] ereje által a mi óemberünk vele együtt keresztre feszíttetik, megöletik, s eltemettetik; és hogy a test gonosz kívánságai[43] többé nem uralkodnak bennünk, hanem mi önmagunkat neki hálaáldozatul feláldozzuk.

KÉRDÉS:
Krisztussal való lelki keresztre feszítés, megöletés, eltemettetés és a test gonosz kívánságainak legyőzése hogyan valósul meg?


44.
Miért következik: „szálla alá poklokra”?
Azért, hogy én a legintenzívebb támadások közepette[44] biztos legyek abban, hogy az én Uram, Krisztusom engem az ő kimondhatatlan félelmével, fájdalmával és rettegésével, amelyeket ő is az ő lelkében a kereszten és azelőtt[45] elszenvedett, a pokoli félelemtől és gyötrelemtől megváltott.

KÉRDÉS:
Ha Krisztus helyettem elszenvedte a poklok kínjait, akkor a megváltásban a szenvedésektől, félelmektől és fájdalmaktól is megmentett?


45.
Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?
Először: feltámadása által a halált legyőzte, hogy minket részesekké tehessen a megigazulásban, amelyet halálával nekünk megszerzett.
Másodszor: mi is most az ő ereje által egy új életre ébredünk fel.
Harmadszor: a Krisztus feltámadása biztos garanciája[46] a mi dicsőséges feltámadásunknak.

KÉRDÉS:
Feltámadás nélkül nem lenne teljes a Krisztus győzelme?

A feltámadás lelki és testi értelemben is mindannyiunk osztályrésze?


46.
Hogy érted azt, hogy „felment a Mennybe”?
Hogy Krisztus a tanítványai szeme láttára a földről felemelkedett a mennybe, és a mi javunkra ott van,[47] amíg újra el nem jön ítélni élőket és holtakat.

49.
Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele?
Először azt, hogy ő a Mennyben Atyja színe előtt a mi közbenjárónk. Másodszor, hogy számunkra a mi testünk[48] a Mennyben biztos garancia arra, hogy ő mint a mi fejünk, az ő tagjait magához (szintén) fel fogja venni. Harmadszor, hogy ő nekünk Lelkét biztosítékként leküldi, akinek ereje által mi azt keressük, ami odafent van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján, és nem azt, ami a földön van.

KÉRDÉS:
A mennybemenetel nélkül nem lenne teljes a Krisztus győzelme?

A mennybemenetel lelki és testi értelemben is mindannyiunk osztályrésze?


47.
Nincs tehát velünk Krisztus a világ végezetéig, ahogy ő nekünk megígérte?
Krisztus valóságos ember és valóságos Isten:[49] emberként[50] most[51] nincs a földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és Lelkére nézve soha nem távozik el tőlünk.

48.
Viszont ily módon nem szakíttatik el egymástól a Krisztusban lévő két természet, ha az emberi természet nincs ott mindenütt, ahol az isteni természet van?
Egyáltalán nem, mert Isteni természete megfoghatatlan és mindenütt jelenvaló, ebből következnie kell annak, hogy az bizonyára a felvett emberi természetén kívül és nem kevésbé abban magában is jelen van, és a személy szintjén vele egyesülve marad.

KÉRDÉS:
Hogyan van velünk most Krisztus?

Hol van Krisztus emberi természete, s mit jelent ez?

50.
Miért teszed hozzá, hogy ő az Isten jobbján ül?
Mert Krisztus azért ment fel a Mennybe, hogy magát keresztyén egyháza fejének bizonyítsa,[52] aki által az Atya mindent irányít.[53]

51.
Mit használ nekünk a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége?
Először, hogy Szentlelke által belénk, az ő tagjaiba, mennyei ajándékait kitölti. Azután, hogy ő minket hatalmával minden ellenséggel szemben megvéd és megtart.[54]

KÉRDÉS:
Az egyház életében hogyan van jelen az Atya, hogyan a Fiú és miként a Szentlélek?

52.
Mi bátorít téged Krisztusnak az élők és holtak megítélésére való visszajövetelében?
Az, hogy én minden bánatban és üldöztetésben felemelt fővel várom a Mennyből ugyanazt a bírót, aki korábban értem Isten ítélőszéke elé állt és minden kárhoztatást levett rólam; hogy ő minden ellenségét, és az én ellenségeimet az örök kárhozatba vesse, de engem minden kiválasztottal együtt magához vegyen a mennyei örömbe és dicsőségbe.

KÉRDÉS:
Krisztus bátorítása csak a visszajövetelekor válik valósággá?[1] Latinban kiegészítve: „teljesen/tökéletesen igaz”
[2] Latinban: „hatalmasabb”
[3] A latin kiegészíti: „ugyanaz az emberi természet”
[4] A latinban: „hatalmából”
[5] A latinban nem az emberi természetre utal, hanem a „Isten haragjának súlyát az ő teste elhordozza”
[6] Lehet: „De ki ez a Közbenjáró…”
[7] Innen kezdve a latin szöveg eltér a némettől: „Istentől Bölcsességgé, Igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá lett nekünk.”
[8] Lehet: „akit tökéletes megváltásként és igazságként kaptunk ajándékba.”
[9] A latin verzió kicsit más: „Minden ember, aki elveszett Ádám által, Krisztus által ismét üdvösségre jut?”
[10] A latin verzió szerint: „belé oltatnak”
[11] A latin kiegészíti: „minket minden bűneinkből”
[12] A latinban: „boldogulásukat és üdvösségüket”
[13] A latin fordítva fogalmaz: „szavaikkal dicsekszenek ezzel az Üdvözítővel, de valójában tagadják, hogy az egyetlen Üdvözítő Jézus”. Ezért a modern német kiadások egyesítik a két verziót: „Dicsekszenek vele szavaikkal, de cselekedeteikkel megtagadják őt.”
[14] A latin elé teszi jelzőként: „minden”
[15] Lehet: „teljesen kinyilatkoztatta”
[16] A latin szöveg bővebb: „a nekünk szerzett/keresett váltságban”
[17] Lehet: „oltalmaz”
[18] A latin hozzáteszi: „Jézus”
[19] A latin hozzáteszi: „és jó”
[20] Lehet: „harcoljak”, „viaskodjam”, „tusakodjam”
[21] Latinban: „coaeternus”, azaz „együtt örök”
[22] A latin betoldja: „az örök Atyának”
[23] A latinban: „az Atyától adoptáltak vagyunk”, nem szerepel a „gyermekei” kifejezés.
[24] A német verzióban az igei állítmányok a mondat végén sorakoznak („kiváltott és tulajdonába vett”), a latinban a tagmondatokban szétosztva.
[25] A latin szöveg ezt a kérdést másként vezeti fel: „Mit hiszel, amikor ezt mondod:”
[26] A latin szövegből ez a jelző hiányzik.
[27] A német szöveg szó szerint „húsából”, a latin beszél testről.
[28] A latin szöveg szerint: „Milyen gyümölcsét szeded / kapod”
[29] A latin szöveg szerint: „Isten színe elé ne menjenek / kerüljenek”.
[30] A latin szöveg ezt a kérdést másként vezeti fel: „Mit hiszel, amikor ezt mondod:”
[31] A latinban: „megszabadítsa”.
[32] Az állítmány lehet: „elnyerje”. A felelet visszautal a 17. kérdésre.
[33] Nem csak egyszerűen polgári értelemben, hanem földi, evilági jelentésben is.
[34] A latin szöveg szerint: „ami mindannyiunkra várt”
[35] A latin szöveg határozottan „nagyobb dolog”-ról beszél.
[36] A latin szöveg a választ is így kezdi: „Bizony nagyobb”
[37] A latin szöveg szerint: „rám nehezedett” – ebből adódik az, hogy a magyar fordítások nem csak átokról, hanem az átok terhéről, súlyáról beszélnek.
[38] A latin változat szerint: „Miért volt szükséges Krisztusnak a halálig leereszkednie / megalázkodnia / megaláznia magát?”
[39] A német „der Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes” és a latin „iustitiae et veritati Dei”, ami megfelel a görög: „dikaioszüné kai alétheia tou teou”-nak.
[40] Az Absterbung /Absterben – elhalást, elsorvadást, halál által való elhagyást jelent. Tehát lehet: „a bűnök által való elhagyása”
[41] A latin szövegben a mondat második fele: „a bűn megszüntetése / eltörlése / elvetése, és átmenet az örök életre”
[42] A latin szöveg kiegészíti: „az ő halálának ereje által”.
[43] A latin hozzáteszi: „és vágyai”.
[44] A latin változat szerint: „minden szenvedésben és a legnagyobb kísértésben”. A német szó lehet „kihívás” is.
[45] A latin szöveg fordítva említi: „azelőtt is, de leginkább a kereszten”.
[46] A hagyományos „zálog”-ként való fordítás helyett lehet még: „fedezet”, „biztosíték”, „letét”
[47] A latin szöveg szerint: „értünk van ott”
[48] Szó szerint: „húsunk”.
[49] A latin verzió fordítva sorolja a természeteket: először említi, hogy „valóságos Isten”, majd utána, hogy „valóságos ember”.
[50] Az extracalvinisticum sarkos megfogalmazását adja ez a válasz, a német szöveget a magyar fordítás tovább rontja, mert „emberség”, helyett „emberi természet” szerepel, nyilván a félreérthetőség miatt, de így a Krisztus egységes személyét teljesen szétszakítja – míg ha a földi Krisztusról, mint emberről beszélünk – s emellé tesszük oda istenségét, akkor finomítjuk a megfogalmazást.
[51] Lehet: „immár”
[52] Lehet még: „mutassa”, „kijelentse”.
[53] Lehet még: „kormányoz”, „igazgat”.
[54] Lehet: „oltalmaz és megőriz”.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése