2013. november 21., csütörtök

ADVENTI NAPTÁR 2013

Várjuk együtt Krisztust!
DÁTUM
IGE
IMÁDSÁG
KÉSZÜLŐDÉS
ADVENT
1. VASÁRNAPJA
Ézs 40,1-10: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek… Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek! Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt.
Imádkozzunk a gyermekekért, leginkább a saját gyermekért, unokáért, ismerősért – konkrét dolgokért!
Az 1. gyertya meggyújtása.
Mit várok ettől az adventtől? Hogyan tudnék átállni Isten értékrendjére?
12. 02. hétfő
Ézs 9,1-6: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. … Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! … A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!
Imádkozzunk a szülőkért, a gyermeket nevelő családokért, személyekért!
Engedem-e, hogy Isten Isten legyen a rám bízottak életében? Hogyan készítem fel a rám bízottakat a majd nélkülem eltöltött adventekre?
12. 03. kedd
Péld 23,22: „Hallgass apádra, ő nemzett téged, és ne vesd meg anyádat, ha megöregszik!
Imádkozzunk a nagyszülőkért, idősekért!
Mit tehetek, hogy jobb apa, anya, gyerek, nagyszülő legyek? Ma engedem, hogy mások elrabolják a napom!
12. 04. szerda
Lk 1,39-56: „Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. … Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába.”.
Imádkozzunk a rokonokért: azokért, akikkel naponta találkozunk, és azokért, akikkel évente egyszer sem!
Miért halogatok megtenni dolgokat? Kedves szó, barátságos mosoly, háton veregetés, őszinte dicséret, bátorító szó, figyelmes, hallgató fül - RAJT!
12. 05. csütörtök
Préd 4,7-12: „Láttam a nap alatt ilyen hiábavalóságot is: Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának; nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná: Ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót? Ez is hiábavalóság és elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van.
Imádkozzunk az egyedül élőkért, magányosokért!
Bízom annyira Istenben, hogy elmondjam Neki az érzéseimet? Örömöm, fájdalmam, lehetőségem, akadályom hogyan tudja ma Isten jóra használni, ha a kezébe adom?
12. 06. péntek
Mt 25,34-35a: „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok
Imádkozzunk az éhezőkért!
Mi tart attól vissza, hogy segítsek? Ma elmondom valakinek, hogyan segített Isten legyőzni életem nehézségeit!
12. 07. szombat
Ézs 1,16-17: „Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!
Imádkozzunk az erőszakot szenvedőkért!
Kihez fordulok, ha úgy érzem nem tudok megbocsájtani? Értem-e, hogy semmi olyan nem történhet, semmi olyat nem tehetek, ami miatt Isten kevésbé szeretne, mint most?
ADVENT
2. VASÁRNAPJA
Róma 8,18: „Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.
Imádkozzunk a szenvedőkért!
A 2. gyertya meggyújtása.
Szenvedések között hogyan tanultam meg hitelesen imádkozni? Gondolkodom a szenvedésről, végül is a kereszt sem véletlenül történt Jézussal…
12. 09. hétfő
Mt 25,34,36b: „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert… beteg voltam, és meglátogattatok
Imádkozzunk a betegekért, főleg kórházban lévőkért!
Ugye a betegségre sincs időnk, akkor míg lehet legyen az egészségre! Min változtatna az, ha odaszánnám Istennek a testem?
12. 10. kedd
Péld 3,25-27: „Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától. Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd!
Imádkozzunk a balesetet szenvedettekért!
Ma feltöltődöm Isten szeretetével és békességével, megtanulok egy igét! „Kimutatható” növekedés az én szolgálatomban?
Isten ajándékának tekintek
minden nehézséget
12. 11. szerda
Mt 25,34, 36c: „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert… börtönben voltam, és eljöttetek hozzám
Imádkozzunk a fogvatartottakért!
A bűntudat, neheztelés, szégyen és sértődés helyére megbocsátás kerüljön, ehhez szükségem van Rád, Istenem!
12. 12. csütörtök
Mk 5,39: „Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.
Imádkozzunk a gyászolókért!
A depressziót és kétségbeesést reményre cseréled, az ürességet tartalommal és céllal töltöd meg, Uram!
12. 13. péntek
Fil 1,21-24: „Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség! Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam: nem tudom. Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél; de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak.
Imádkozzunk a haldoklókért!
Kérlek, ments meg, hogy a te céljaidra tudj használni. Szeretném tudni, miért vagyok ezen a földön, és szeretném azt beteljesíteni, amiért megteremtettél engem.
12. 14. szombat
Jób 6,14: „Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a Mindenható félelmét.
Imádkozzunk a Krisztustól
Eltávolodottakért!
Megvizsgálom, mi az akadálya
a Krisztussal való bensőséges kapcsolatomnak.
ADVENT
3. VASÁRNAPJA
Róm 8,28-32: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
Imádkozzunk az egyházért, a Krisztust követőkért!

A 3. gyertya meggyújtása.
Mire hívott el engem Istenem? És mire nem?
12. 16. hétfő
1Tim 2,1-4: „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.
Imádkozzunk az ország és az egyház vezetőiért!
Ha tisztelem Istent, akkor ennek az a következménye:…
Van olyan személy, akit nehéz tisztelnem?
12. 17. kedd
Róm 12,6-8: „Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.
Imádkozzunk a szolgálókért!
Istenem elhívott egy minden képzeletet felülmúló szolgálatra, mit kell ma tennem ebben?
12. 18. szerda
2Tim 4,1-2: „Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.
Tartsunk bűnbánatot az elmulasztott alkalmas és alkalmatlan idők miatt!
A bűn szeret a sötétségben maradni, mit kell feladnom ahhoz, hogy őszintévé, átláthatóvá, vállalhatóvá váljon az életem?
12. 19. csütörtök
Ez 37,9-10, 14. : „Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az ÚR: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt.
Könyörögjünk megújító Lélekért!
Melyek azok a hazugságok, amelyeknek még mindig hiszel? Mi tart vissza attól, hogy az Úr szabadságában és örömében járj?
12. 20. péntek
Mt 1,22-23: „Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek - ami azt jelenti: Velünk az Isten.
Adjunk hálát a kegyelemért!
Mi ma számomra a legnagyobb jó hír?
12. 21. szombat
Lk 2,22-24: „Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr törvényében,
Imádkozzunk a saját gyülekezetünkért!
Mi történne gyülekezeteinkben, ha mi is éppolyan radikálisan nagylelkűek volnánk, mint az első gyülekezet?
ADVENT
4. VASÁRNAPJA
Mt 2,14: „Ő (József) pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba.
Imádkozzunk a családokért!
A 4. gyertya meggyújtása. Karácsonykor sokszor előkerülnek rossz, fájdalmas emlékek, ezeket egyedül nem tudod elengedni, kérd Isten segítségét! Mit kellene ma elengedned, megbocsátanod?
 Istentől megáldott adventi készülődést kíván: Sándor Gabriella és Dr. Sándor Balázs!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése