2013. október 17., csütörtök

MÁSODIK HITVALLÓ ESTE
Hitkérdések a Heidelbergi Káté alapján

Hitvallás 1.
Hit – Szentháromság – Atyaisten

12. Mivelhogy mi Isten igazságos ítélete szerint az ideigvaló és örök büntetésre rászolgáltunk[1]; hogy menekülhetünk meg ettől a büntetéstől és nyerhetünk ismét kegyelmet?

Isten azt akarja, hogy az igazságának való elégtétel megtörténjen[2],
- 2Móz 20,5: „Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem.
- 2Móz 23,7: „A hamis ügytől maradj távol, az ártatlant és igazat ne öld meg, mert én nem adok igazat a bűnösnek!
ezért kell nekünk annak vagy mi magunk[3] (által), vagy valaki más által teljesen eleget tennünk.
- Róm 8,3–4: „Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.

Mi az az elégtétel, kiengesztelődés, megbékélés?


Hogy lehet helyrehozni a bűn által megrontott szövetséget?13. Egyébként eleget tehetünk mi magunk (által)?

Semmiképpen sem:
- Jób 9,1–3: „Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: Igaz, tudom, hogy így van: hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben? Ha kedve támadna vele perbe szállni, ezer kérdés közül egyre sem tudna válaszolni.
- Jób 15,14-16: „Hogyan lehetne tiszta a halandó, és igaz ember az, ki asszonytól született? Hiszen még szentjeiben sem bízhat, a menny sem elég tiszta szemében. Mennyivel kevésbé az utálatos és romlott ember, aki úgy issza az álnokságot, mint a vizet!
hanem még naponként növeljük is bűnünket.[4]
- Mt 6,12: „és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

Szükségünk van a megváltásra!

A Szentírás, az antiochiai teológusok és Canterburyi Anselmus tanítására épít


14. Valamelyik puszta teremtmény[5] viszont eleget tehet értünk?

Egyik sem, először is, mert Isten nem más teremtményt akar büntetni azért, amit az ember követett el.
- Zsid 2,14–18: „Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.
Másrészt egyetlen puszta teremtmény sem képes annyira elviselni Isten bűn elleni örök haragjának súlyát, hogy attól másokat is megváltson.
- Zsolt 130,3: „Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor?

Egyedül maradunk a bűneinkkel

19. Honnan tudod ezt?

A szent evangéliumból, amit kezdetben maga Isten jelentett ki a Paradicsomban,
- 1Móz 3,15: „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.
majd a szent ősatyák[6] és próféták által hirdetett,
- 1Móz 22,18: „és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.
- 1Móz 49,10: „Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek.
- Róm 1,1-4: „Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk,
- Zsid 1,1-3: „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.
- ApCsel 3,22–24: „Maga Mózes mondta: Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én: őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell irtani a nép közül. A próféták is - Sámueltől és az utána következőktől fogva -, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendöltek.
- ApCsel 10,43: „Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer.
és a törvény áldozatai és más szertartásai által előre kiábrázolt,
- Jn 5,46: „Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő.
- Zsid 10,1: „Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat.
végül pedig az ő szeretett[7] Fia által betöltött.[8]
- Róm 10,4: „Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására.
- Gal 4,4–5: „De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.

A reformáció nem hitújítás – hanem visszatérés az eredeti tanításhoz!

Tiszteletben kell-e tartani a hagyományt?

A kijelentés tehát örömhír?

21. Mi az igaz hit?

Nem kizárólag egy biztos[9] ismeret, mely által én mindent igaznak tartok, amit nekünk Isten az ő igéjében kijelentett;
- Zsid 11,1.3: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.
- Jak 2,19: „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.
hanem egy szívbeli bizalom is,[10]
- Róm 4,16–22: „Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára: nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atyja.
- Róm 5,1: „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.
- Jak 1,6: „De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt.
ami a Szentlélek hatása az evangélium által bennem,
- 2Kor 4,13: „Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: Hittem, azért szóltam – mi is hiszünk, és azért szólunk!
- Mt 16,17: „Jézus így válaszolt neki: "Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.
- Fil 1,19. 29: „Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által… Mert nektek nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte,
- Róm 1,16-17: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: Az igaz ember pedig hitből fog élni.
- Róm 10,17: „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.
hogy nem kizárólag csak másoknak, hanem Isten nekem is a bűnök bocsánatát, örök igazságot és boldogságot[11] ajándékoz
- Zsid 10,38: „Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.
- Hab 2,4: „Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.
- Ef 2,7–9: „hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
- Róm 5,1: „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.
ingyen kegyelméből, kizárólag Krisztus érdeméért
- Róm 3,24–25: „Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte
- Gal 2,16: „tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.

Mi kell az igaz hithez?

Szubjektív, vagy objektív ez a megfogalmazás?

Relativizálja-e mindez Isten Igéjét?

Az elfogadott igazsághoz ragaszkodnunk kell-e?

Miből fakad, és mire ad erőt ez a hit?

22. De mit szükséges hinnie a keresztyén embernek?

Mindent, ami nekünk az evangéliumban megígértetett, amit nekünk a mi egyetemes, kétségen felül álló keresztyén hitvallásunk tételei összefoglalóan tanítanak.[12]
- Jn 20,31: „Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.
- Mt 28,20: „tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

Mit ígér az evangélium nekünk?

Milyen a mi hitvallásunk?

23. Hogy hangzik ez?[13]

Hiszek egy Istenben,
- 5Móz 6,4: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!
- Mal 2,10: „Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket! Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget?
- Mk 12,32: „Az írástudó ezt mondta neki: Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más;
mindenható Atyában,
- 2Kor 6,18: „Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr.
- Ef 4,6: „egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.
mennynek és földnek Teremtőjében.
- 1Móz 1,1: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.
- 1Móz 14,22: „De Abrám így válaszolt Sodoma királyának: Fölemelt kézzel esküszöm az Úrra, a Felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára,
- Ézs 40,28: „Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen.”
- Ézs 42,5: „Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak:”
- ApCsel 17,24: „Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban,”
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,
- Mt 3,16: „Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.
- Mk 1,1: „Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete,
- Mk 5,7: „és hangosan felkiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem!
- Jn 11,4: „Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia.
- Jn 20,31: „Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.
- 2Kor 1,19: „Mert az Isten Fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek mi, tudniillik én, Szilvánusz és Timóteus hirdettünk, nem lett "igen"-né is meg "nem"-mé is, hanem az "igen" valósult meg őbenne.
a mi Urunkban,
- ApCsel 15,26: „olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért.”
- Róm 1,3-4: „Az ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk,”
- Gal 6,18: „A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Ámen.”
aki fogantatott Szentlélektől,
- Mt 1,18. 20: „Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől… Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
született
- Mt 1,16: „Jákób fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.
Szűz Máriától,
- Lk 1,26-27. 31: „A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve… Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
- Mt 27,2: „Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak.
- Mk 15,1: „Korán reggel haladéktalanul határozatot hoztak a főpapok a vénekkel, az írástudókkal és az egész nagytanáccsal együtt. Azután Jézust megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak.
- Jn 19,1-3: „Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és ezt mondták: "Üdvözlégy, zsidók királya!" - és arcul ütötték.
megfeszítették,
- Mt 27,35: „Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin;
- Mk 15,24-25: „Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. Kilenc óra volt, amikor megfeszítették.
- Lk 23,33: „Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.
-Jn 19,17-20: „ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust.
meghalt
- 1Kor 15,3: „Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint.
- Mt 27,50: „Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.
- Lk 23,46: „Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: "Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!" És ezt mondva meghalt.
és eltemették.
- 1Kor 15,4a: „Eltemették,
- Mt 27,59-60: „József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott.
Alászállt a poklokra,
- 1Pt 3,19-20: „Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át.
- 1Pt 4,6: „Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben, emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben.
harmadnapon feltámadt
- 1Kor 15,4c: „feltámadt a harmadik napon
a halottak közül,
- 1Kor 15,12: „Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása?
fölment a mennybe,
- Mk 16,19a-b: „Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe,
- ApCsel 1,9: „Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján;
- Mk 16,19c: „és az Isten jobbjára ült.
- Ef 1,20: „munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben,
- Kol 3,1: „Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül.
- Zsid 1,3: „Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.
- Zsid 1,13: „Az angyalok közül kinek mondta valaha: Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.
- Zsid 8,1: „Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben.
- Zsid 12,2: „Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
- Jn 5,22: „Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át
- ApCsel 17,31: „Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.
- 2Tim 4,1: „Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek
- 1Pt 4,5: „De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat.
- Jel 20,11-15: „És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.
Hiszek Szentlélekben.
- 1Móz 1,2: „A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.
- Ézs 48,16: „Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt! Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem és lelkét adta nekem.
- Mt 28,19: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében
Hiszem az egyetemes, keresztyén anyaszentegyházat;
- Ef 1,10–13: „az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel.
- Kol 1,24: „Most örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátravan, az ő testéért, amely az egyház.”
a szentek közösségét,
- ApCsel 26,18: „Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.
- 1Kor 1,2: „az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett; mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják
- 2Kor 1,1: „Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus, a testvér: Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, és mindazoknak a szenteknek, akik Akhájában vannak
- 2Kor 8,4: „és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek
- 1Pt 2,9: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
- 1Jn 1,3: „Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
a bűnök bocsánatát,
- Mt 26,28: „mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára,
- Lk 24,47: „és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve
- ApCsel 2,38: „Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
- ApCsel 26,18: „Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.
- Ef 1,7: „Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából;
- Kol 1,14: „akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata
a test feltámadását
- 1Kor 15,36-44: „De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is.
és az örök életet. Ámen.
- Mt 25,46: „És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.
- Mk 10,30: „és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.
- Jn 3,16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
- Jn 3,36: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
- Rm 5,21: „hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által.
- Rm 6,22-23: „Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet.

A reformátorok írták ezt a hitvallást, vagy Egyetemes Zsinat fogadta el?


Meg lehet másként is fogalmazni a mi hitünket?

Hogyan vallhatjuk meg mi igaz hitünket ma?

A hitvallás milyen értelemben önmeghatározás, mennyiben szolgál közösségi célt; milyen határt húz meg mások felé, mennyiben sűrített evangélium hirdetés, és mennyiben istendicsőítés, és mennyire használható tananyagnak?


24. Hogy oszthatóak fel ezeket a tételek?[14]

Három részre: az első az Atya Istenről[15] és a mi megteremtésünkről.

A második a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról.

A harmadik a Szentlélek Istenről és a mi megszentelésünkről.


Miből ismerhetjük meg a Szentháromság személyeit?

25. Mivel csak egyetlen isteni lény(eg) van, miért nevezel meg hármat: az Atyát, a Fiút, és a Szentlelket?
-5Móz 6,4: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!”
Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az Ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy az egy, valóságos, örökkévaló Isten.
- Ézs 61,1: „Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
- Zsolt 110,1: „Dávid zsoltára. Így szól az ÚR az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem!
- Mt 3,16–17: „Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.
- 1Jn 5,7 (Károli): „Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szentlélek: és ez a három egy.”

Ha a Szentháromság Isten önkijelentése, miért nem szerepel ez a kifejezés a Bibliában?

A reformátorok miért fogadták el ezt atanítást?


26. Mit hiszel, amikor ezt mondod: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.”?

Hiszem, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus örökkévaló Atyja,
- Ef 1,3: „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.
- 2Kor 1,3: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene,
- Zsolt 2,7: „Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged!
- Jn 5,18: „Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nemcsak megtörte a szombatot, hanem saját Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel.
aki a mennyet és a földet, mindazzal együtt, ami azokban van, a semmiből teremtette,
- 1Móz 1,1-31: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet…
- Zsolt 33,6: „Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete.
s örök tanácsvégzése és gondviselése által Ő maga még meg is tartja és kormányozza.
- Zsolt 104,1-35: „Áldjad, lelkem, az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél…
- Mt 10,29–31: „Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül?
- Zsid 1,3: „Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.
- Zsolt 115,3: „A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart!
Az Ő Fiáért, Krisztusért nekem Istenem és Atyám lett,
- Jn 1,12: „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,
- Róm 8,15: „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!"
- Gal 4,5–6: „hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya!
- Ef 1,5: „Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint,
akiben én annyira bízom, hogy nem kételkedem abban, hogy Ő gondoskodni fog rólam, testem és lelkem minden szükségletével.
- Zsolt 55,23: „Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.
- Mt 6,25–26: „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?
- Lk 12,22: „Tanítványaihoz pedig így szólt: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok,
S minden rosszat, amit ebben a siralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt Ő megteheti mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni mint hűséges Atya[16].
- Róm 8,28: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.
- Róm 10,12: „Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja;
- Mt 6,25–30: „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?
- Mt 7,9–11: „Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?

Krisztus megváltásán át szemlélve milyen Atya képe van a református embernek?

Mit jelent ez az én számomra?

27. Mit értesz Isten gondviselése alatt?

Isten mindenható és jelenlévő ereje,
- ApCsel 17,25–26: „nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait.
mely által mennyet és földet minden teremtménnyel együtt, mintegy a saját kezével megtart
- Zsid 1,3: „Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.
és úgy igazgat, hogy[17] lomb és fű, eső és aszály,
- Jer 5,24: „Eszükbe sem jut, hogy féljék Istenüket, az Urat, aki az őszi és a tavaszi esőt megadja a maga idejében, és biztosítja az aratásra rendelt heteket.
termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital,
- ApCsel 14,17: „bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket; bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet.
egészség és betegség,
- Jn 9,3: „Jézus így válaszolt: "Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.
gazdagság és szegénység, és minden nem véletlenül, hanem az Ő atyai kezéből[18] jut el hozzánk.[19]
- Péld 22,2: „Találkozik a gazdag a szegénnyel: mindegyiket az Úr alkotta.

Milyen összefüggésben van Isten teremtése és gondviselése?

Van-e véletlen? Létezik olyan, hogy sors, vagy végzet?


28. Milyen hasznunk származik Isten teremtésének és gondviselésének ismeretéből?

Az, hogy mi minden kellemetlenségben türelmeseknek,
- Róm 5,3: „De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot,
- Jak 1,3: „tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.
- Jób 1,21: „és így szólt: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!
a boldogságban hálásaknak,
- 5Móz 8,10: „Ehetsz jóllakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott.
- 1Thessz 5,18: „mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra
és az eljövendőkre nézve jó bizonyossággal[20] kell lennünk a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt;
- Róm 5,5: „a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.
hogy minket semmilyen teremtmény[21] az Ő szeretetétől el nem fog választani,
- Róm 8,38–39: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
mivel minden teremtmény annyira az Ő kezében[22] van, hogy azok az Ő akarata nélkül semmit sem tehetnek – sőt meg sem mozdulhatnak.[23]
- Jób 1,12: „Az Úr ezt felelte a Sátánnak: Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet! És eltávozott a Sátán az Úr elől.
- ApCsel 17,28: „mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: Bizony, az ő nemzetsége vagyunk.
Az ebben való hit alamizsna, ópium; vagy életformáló tapasztalat?

Elég, ha elfogadjuk Isten ajándékait?

Te türelmes, hálás reménykedő vagy?[1] A XVI. századi fordításokban „kötelesek vagyunk”-kal adják vissza, Szenczi és Erdős: „méltók vagyunk”-nak fordítja, Tavaszy és az új fordítás: az „érdemeltünk / megérdemeltük” kifejezést használja. A németben: verdient haben, a latinban: obnoxii sumus található.
[2] Erdős Józseffel bezárólag a magyar fordítások az „eleget kell tenni” kifejezéssel fordította, Tavaszy szerint: „meg kell fizetnünk”, amit átvesz a 2013. évi revízió is. A németben ezen a helyen: genug geschehe a felelet végén pedig bezalung thun szerepel, a latin szövegben: satisfieri / satisfaciamus található.
[3] Lehet: „önmagunk”
[4] Huszár Szárászi Szenczi fordítása így hangzik: adósságot / adósságinkat  / adósságunkat öregbítjük, Erdős szerint: szaporítjuk a bűnt, Tavaszy szerint: növeljük tartozásunkat, az új fordításban már növeljük bűnünket szerepel. A németben: wir machen die schuldt grösser; a latinban: debitum augemus.
[5] A latin verzió bővebb: „Képes puszta teremtmény, a mennyben és a földön, aki csak teremtmény, értünk eleget tenni?”. A XVI. században ezt a „teremtett állat” kifejezéssel adták vissza.
[6] A latin verzióban a „szent ősatyák” helyett: „patriarchák” szerepelnek.
[7] A latin verzióban a „szeretett” helyett: „egyszülött” szerepel.
[8] A latin verzióban a „betöltött” helyett: „beteljesített” szerepel.
[9] Lehet: „szilárd”
[10] A latin verzió szerint: „szilárd/biztos bizalom, ami a Szentlélek az evangélium által a szívemben…”
[11] A latin verzióban: „életet”
[12] A latin verzió bővebb: „aminek summája az Apostoli Hitvallásban, azaz minden keresztyén kétségen felül álló, egyetemes hitének tételeiben vannak összefoglalva.
[13] A latin verzióban: „Melyik ez a hitvallás?”
[14] A latin verzióban nem a tételekre, hanem a teljes hitvallásra kérdez rá.
[15] A latin szövegből hiányzik mind a három isteni személy megnevezése mellől az „Isten” kifejezés: csak Atyáról (egyedül itt toldja be az „örökkévaló” jelzőt), csak Fiúról, és csak Szentlélekről beszél.
[16] Huszárnál: „kegyelmes Atyánk”, Szárászinál és Szenczinél: „kegyes Atyám”; Erdős óta egységesen: „hűséges Atya”. A németben: ein getreuer Vater, a latinban: benignus pater.
[17] Itt a latinban van egy betoldás: „minden ami a földön terem”
[18] A latin verzióban a „kezéből” helyett: „tanácsából és akaratából”
[19] Huszár – Szárászi – Szenczi és Tavaszy is a latin alapján: „az ő Atyai tanácsából és akaratából lesznek”, Erdősnél: „az ő Atyai kezéből jön”, a 2013. évi revízió szerint: „az ő hűséges Atyai kezéből származik”. Németül: von seiner väterlichen Hand uns zukomme, latinul: paterno eius consilio et voluntate contingant.
[20] A latin verzió szerint: „biztos tudás”
[21] A latin verzió itt még nem említi a „teremtmény” szót, csak egyszerűen „semmi”-ről beszél.
[22] A latinban itt is a „kezében” helyett „hatalmában szerepel”.
[23] Ez a fordítás a latin alapján készült, mert a németben két szó szerepel ugyan, de mind a kettő a mozgásra vonatkozik, azzal a kis különbséggel, hogy másodszor a megmozdulásról szól.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése