2013. november 4., hétfő

NEGYEDIK HITVALLÓ ESTE
12 HITVALLÓ ESTE
Hitkérdések a Heidelbergi Káté alapján 

Negyedik alkalom

Hitvallás 3.
Szentlélek – Egyház – Bűnbocsánat – Feltámadás – Örök élet

53.
Mit hiszel a Szentlélekről
Először, hogy ő az Atyával és a Fiúval azonos módon örök Isten.[1] Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem az igaz hit által Krisztusnak és minden jótéteményének részesévé tesz; vigasztal és velem marad örökké.

KÉRDÉS:
Kicsoda a Szentlélek?

Van-e keresztyénség Lélek nélkül?54.
Mit hiszel a szent, egyetemes keresztyén egyházról?
Hiszem,[2] hogy Isten Fia, a világ kezdetétől annak végéig, magának az egész emberi nemből örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt, oltalmaz és tart meg Lelke és Igéje által az igaz hit egységében; s, hogy ennek én egy élő tagja vagyok, és örökké az is maradok.[3]


KÉRDÉS:
Mi jut eszedbe az egyházról?

Hogyan jön létre az egyház?

Miben létezik az egyház?

Mi az egyház célja?

Kik az egyház tagjai?

Van-e egyház Lélek nélkül?

Kiről szól ez a kérdés-felelet?55.
Mit értesz a szentek közössége alatt?
Először, hogy minden hívőnek együtt és külön-külön, mint tagnak része van az Úr Krisztusban és minden kincsében és ajándékában. Másodszor mindenkinek kötelességének kell ismernie, hogy ajándékait önként és örömmel bocsássa a többi tag hasznára és üdvösségére.[4]

KÉRDÉS:
Hogyan részesedhetnek a hívők Krisztusban és kincseiben?

Milyen munkaközösség a szentek közössége?


56.
Mit hiszel a bűnök bocsánatáról?
Azt, hogy Isten Krisztus elégtételéért minden bűnömről, sőt bűnös természetemről[5] – amellyel nekem élethosszig küzdenem[6] kell – soha többé meg nem emlékezik, hanem kegyelemből[7] Krisztus igazságát nekem ajándékozza, hogy soha többé ne kelljen ítéletre mennem.

KÉRDÉS:
Hogyan bocsáttatnak meg a bűneim?

Mit jelent az, hogy „soha többé ne kelljen ítéletre mennem”?

Ezután kényelmesen hátradőlhetek és pihenhetek?

57.
Mi bátorít téged a test feltámadásában?
Az, hogy nem egyedül a lelkem vétetik (fel) ezután az élet után[8] azonnal Krisztushoz,[9] az ő fejéhez, hanem ez az én testem is, Krisztus ereje által feltámasztva, az én lelkemmel ismét egyesül és Krisztus dicsőséges testéhez lesz hasonlóvá.

KÉRDÉS:
Hogy lesz a feltámadás?

Milyenek leszünk a feltámadás után?58.
Mi bátorít téged az örök életről szóló cikkelyben?
Az, hogy miután én az örök boldogság kezdetét a szívemben most érzem, ez után az élet után tökéletes üdvösséget nyerek, amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve soha meg nem gondolt – abban dicsérem Istent örökké.[10]

KÉRDÉS:
Mi vár minket az örök életben?

59.
Miben segít az neked, ha mindezeket hiszed?[11]
Abban, hogy én Krisztusban Isten előtt igaz-, és az örök élet örököse vagyok.

KÉRDÉS:
Ha a hitvallás tételeit hisszük miben segít e világon nekünk és miben odaát?[1] A latin szöveg bővebb: „Először, hogy ő az örök Atyával és a Fiúval együtt valóságos és örök Isten”.
[2] A német szövegben nincs, de a latin itt hozzáteszi.
[3] A latin szöveg veszi így előre az időhatározót, a németben a végén szerepel.
[4] A latin szöveg szerint: „a közösség hasznára és mindenki üdvére”
[5] A latin „illius etiam pravitatis” (még azon felül a gonoszságom / rosszaságom / rosszra való hajlamom) és a görög „emfütó ponérias” (beültetett / beoltott / meggyökerezett gonoszság), a német „sündlichen Art” (bűnös jelleg / természet / fajta / minőség / nem / viselkedés / magatartás / szokás) mellett egyértelművé teszi, hogy itt az egyén bűnén túl az eredendő bűnös természetről van szó.
[6] Lehet: „viaskodni”, „harcolni”
[7] A latin szövegben „gratis” – „ingyen” szerepel.
[8] A latin szöveg szerint: „e testből kimenve”
[9] A test és lélek ilyen éles szétválasztását a modern Nyugat Európai változatok lelkiismeret-furdalás nélkül javítják. Kihagyva a lélekre vonatkozó részt, és csak a test feltámadásáról beszélnek!
[10] A latin szövegben ez az utolsó megjegyzés megelőzi az igei utalást.
[11] A latin szöveg kérdése: „Ha mindezeket hiszed, milyen hasznod származik belőle?”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése