2013. december 20., péntek

NYOLCADIK HITVALLÓ ESTE12 HITVALLÓ ESTE
Hitkérdések a Heidelbergi Káté alapján
Nyolcadik alkalom: Tízparancsolat 1. Kőtábla

92.
Hogy hangzik Isten törvénye?
Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket:
Első parancsolat: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!
Második parancsolat: Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.
Harmadik parancsolat: Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!
Negyedik parancsolat: Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját.
Ötödik parancsolat: Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!
Hatodik parancsolat: Ne ölj!
Hetedik parancsolat: Ne paráználkodj!
Nyolcadik parancsolat: Ne lopj!
Kilencedik parancsolat: Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!
Tízedik parancsolat: Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!” (2Móz 20,1-17)

93.
Hogyan oszlanak meg ezek a parancsolatok?
Két táblára, az első ezek közül négy parancsolatban tanítja, hogyan kell nekünk Istennel szemben viselkednünk, a másik hat parancsolatban [arról szól], hogy mi a kötelességünk a felebarátaink felé.

KÉRDÉS:
Isten akaratának teljesítése és a mi hálánk hogyan függ össze?

Milyen összefüggés van a szeretetparancs és a tízparancsolat között?

Mindenki így számozza a tízparancsolatot?

Az Isten parancsai, s ennek megfelelően a mi szeretetünk is csak ebbe a két irányba (Isten felé, és a másik ember felé) hathat?


94.
Mit kíván meg az Úr az első parancsolatban?
Azt, hogy én lelkem üdvössége és boldogsága[1] elvesztésének terhe mellett[2] minden bálványimádást, varázslást,[3] babonás ráolvasást,[4] a szentek és más teremtmények segítségül hívását kerülnöm és száműznöm kell.[5] És az egyedül igaz Istent helyesen[6] ismerjem meg, egyedül Őbenne bízzam,[7] a legnagyobb alázatosságban és türelemben egyedül Őtőle várjak minden jót. S Őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, annyira, hogy én inkább minden teremtett dologról lemondjak, minthogy a legkevésbé is az Ő akarata ellen tegyek.

KÉRDÉS:
Isten szabadításának megemlítése és az idegen istenektől való óvás, hogy lehet ilyen pozitív ajándékká az ember számára?

Nem kijelentés és tiltás az első parancsolat? Akkor miért az Úr kívánságáról szól a káté?

95.
Mi (az) (a) bálványimádás?
Az igéjében önmagát kijelentő egy igaz Isten helyett, vagy mellett[8] valami mást költeni[9] vagy bírni, akibe az ember bizodalmát[10] veti. 

96.
Mit akar Isten a második parancsolatban?
Azt, hogy mi Istent semmiképpen ki ne ábrázoljuk,[11] s még tisztelni sem szabad semmilyen más módon, mint ahogy ő Igéjében megparancsolta.

97.
Akkor egyáltalán semmiféle képmás nem készíthető?
Istent semmilyen módon nem lehet és nem szabad[12] (ki)ábrázolni; a teremtmények viszont (ki)ábrázolhatóak, csakhogy Isten megtiltotta, hogy róluk azért készüljön vagy legyen valakinek képmása, hogy azt imádja, vagy azzal őt tisztelje.

98.
Nem szabad hát a képeket, mint a laikusok könyveit megtűrni a templomokban?
Nem, mert nekünk nem kell bölcsebbnek lennünk Istennél, aki az Ő keresztyénségét[13] nem néma bálványok[14] által, hanem az Ő igéjének élő hirdetése által akarja oktatni.

KÉRDÉS:
Isten a második parancsolatban a bálványimádás ellen emel szót, hogyan véthetünk mi ez ellen a modern világban?

Mi a bálványimádás a világ szerint - és a káté szerint?

Mi a helyzet a képekkel? És a képes Bibliákkal?

99.
Mit akar a harmadik parancsolat?[15]
Azt, hogy mi ne kizárólag átkozódással, vagy hamis esküvel, sőt még szükségtelen esküdözéssel se rágalmazzuk Isten nevét vagy éljünk vele vissza; hanem mi még hallgatásunkkal és elnézésünkkel se váljunk részesekké ilyen szörnyű bűnökben. Összegezve, Isten szent nevét másként ne, mint félelemmel és hódolattal használjuk azért, hogy Ő általunk helyesen ismertessék meg,[16] hívassék segítségül,[17] és dicsértessék[18] minden szavunkban és cselekedetünkben.

100.
Isten nevének esküdözéssel és átkozódással való gyalázása tehát olyan súlyos bűn, hogy Isten még azokra is haragszik, akik amennyire rajtuk áll nem segítenek megakadályozni és megtiltani?
Természetesen igen,[19] mert egy bűn sincs, ami nagyobb lenne, hogy azért Isten még hevesebben haragudna, mint az Ő nevének káromlása,[20] ezért rendelte el annak halállal való büntetését.

101.
Lehetséges[21] viszont kegyesen is esküt tenni Isten nevére?
Igen, ha ezt a felsőbb hatóság[22] alattvalóitól vagy valamilyen szükség megköveteli, hogy ezzel hitelességünket[23] és igazságunkat[24] Isten dicsőségére és felebarátaink javára fenntartsuk és biztosítsuk. Mert az ilyen esküvés Isten igéjén alapszik, és ezért mind az Ó-, mind az Újszövetség szentjei helyesen gyakorolták.

102.
Szabad-e[25] a szentekre és más teremtményekre is esküt tenni?
Nem, mert egy törvényes eskü Isten meghívása,[26] hogy Ő, mint a szívek egyedüli vizsgálója, adjon bizonyságot az igazságról és engem büntessen meg, ha hamisan esküszöm.[27] Ez a tisztelet viszont egyetlen teremtményt sem illet meg.

KÉRDÉS:
Isten nevének gyalázását eltűrhetjük a környezetünkben?

Hogyan tehet esküt egy keresztyén ember?

Hogyan tudjuk mi megszentelni Isten nevét?

103.
Mit akar Isten a negyedik parancsolatban?
Isten először is azt akarja, hogy az igehirdetés[28] szolgálata és az iskolák megőriztessenek, és én különösen[29] a nyugalom napján[30] Isten gyülekezetébe szorgalmasan járjak azért, hogy Isten igéjét tanuljam,[31] a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam,[32] és keresztyén alamizsnát adjak.[33] Továbbá, hogy én életem minden napján[34] megnyugodjak[35] gonosz cselekedeteimtől,[36] engedjem az Urat[37] Lelke által bennem[38] cselekedni, és így az örök szabbatot[39] ebben az életben megkezdjem.

KÉRDÉS:
Isten tényleg ezt akarja a negyedik parancsolatban? Hiszen ott ezekről szó sincs?

Miképpen szentelem én meg a nyugalom napját?


[1] A latinból hiányzik.
[2] A latin az „elvesztés terhe mellett” - bei Verlierung, helyett a „kedves nekem” - mihi cara est szófordulatot használja.
[3] Lehet: „mágiát” -  latinban ez a szó szerepel, amit kiegészít az incantationem – „varázslást”.
[4] A latinban csak egyszerűen: „babonát” – superstitionem.
[5] A latin szerint: „gondoskodnom kell életemről és kerülnöm…” - studiose vitem et fugiam.
[6] Lehet  a bevett fordítás szerint: „igazán”
[7] A latin ipsi soli fidam, hozzáteszi: „magam neki alávessem” - me illi subiiciam.
[8] A latin szöveg másként rakja sorba ezeket a kifejezéseket: „Az egy Isten helyett, vagy azon egy és igaz Istenen kívül” - loco unius Dei aut praeter unum illum et verum Deum.
[9] A latin szerint lehet „feltalálni” – fingere, a német „költeni” – dichten helyett.
[10] A német „bizalom” – Vertrauen, helyett a latin szöveg „remény”-ről – spem beszél.
[11] A latin szöveg részletesebb: Ne Deum ulla imagine aut figura exprimamus – „Istent semmiféle képpel vagy ábrával ki ne fejezzük / meg ne formáljuk”
[12] A „nem lehet és nem szabad” - kann und soll keineswegs német formulát a latin így adja vissza: nec ulla ratione effingi debet nec potest – „semmiképpen sem kell, sem nem lehet”
[13] A német Christenheit – „keresztyénség”, helyett a latinban ecclesia – „egyház”
[14] A latinban a „bálványok” – Götzen, helyett „képek” – simulacris szerepel.
[15] A latin változatban a kérdés így hangzik: „Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban?”
[16] Lehet: „helyesen tegyünk róla bizonyságot”.
[17] Lehet: „hívjuk segítségül”.
[18] Lehet: „dicsérjük”.
[19] A latin szerint: „Kétségtelenül a legsúlyosabb [bűn]” - Certe gravissimum.
[20] Lehet: „szidalmazása” - Lästerung, a latin „sértés” „megsértés” – contumelia-ról beszél.
[21] A latin változat segíti ezt a fordítást, a modern német inkább a „szabad-e” változatot erősíti.
[22] Lehet: „felsőbbség”
[23] Lehet „hűségünket” „hitelünket”.
[24] A latin fordítás ezt a két fogalmat összekapcsolja a két igével: fidem firmari et veritatem stabiliri – „hitelesség megerősítésére és igazság fenntartására”.
[25] Itt mind a latin, mind a modern német szöveg ezt támogatja.
[26] A német Anrufung – „meghívás”-t a latin egyenesen invocatio-nak fordítja – a meghíváson túl mind a kettő „könyörgés”-t is jelent. A jelentés leszűkítése a „segítségül hívás”, „tanúbizonyságul / tanúul hívás” fordítás.
[27] A mondat második felét a latin szöveg másként adja vissza: et iurantem puniat, si sciens fallat – „és megbünteti az esküvőt, ha tudatosan téveszt meg / csal meg / szed rá”.
[28] A latinban a ministerium evangelii – „evangélium szolgálata” szerepel a német Predigtamt helyett.
[29] A latin kiegészíti a német sonderlich-et, cum aliis, tum praecipue – „máskor is, de különösen”
[30] Lehet: „ünnepnapokon” – ezt követi a latin fordítás is (festis diebus). De így a szójáték kimarad a nyugalom nap – Feiertag, és a gonosz cselekedetektől való „megnyugvás” – feiere.
[31] A latinban diligenter audiam – „figyelmesen hallgassam” szerepel a német lernen helyén.
[32] A latin szerint: precibus publicis meas quoque preces adiungam - „a nyilvános könyörgésekhez a saját könyörgéseimet is hozzátegyem”. Míg a német: den Herren öffentlich anzurufen.
[33] A latin szerint: pro facultatibus aliquid conferam in pauperes – „lehetőségem szerint valamivel megsegítsem a szegénységben lévőket”. A német pedig azt mondja: das christliche Almosen zu geben.
[34] A latin szerint: „egész életemben” – in omni vita. A német alle Tage meines Lebens – helyett.
[35] Lehet: „megszűnjek”, „felhagyjak”, „őrizkedjem”, „magam megtartóztassam”.
[36] A latin egyszerűbb: a pravis actionibus vacem – „a gonosz cselekedetektől megszabadítsam / kiüresítsem / [magam] megőrizzem”
[37] A latin szerint: Domino concedens – „az Urnak engedve”. A német: den Herren … wirken lassen.
[38] A latin hozzáteszi: suum opus – „az Ő művét”.
[39] Lehet: „szombatot”.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése