2014. május 5., hétfő

3Mózes 16.Hogy találok egy kegyelmes Istent? Az ember örök vágya kiengesztelni az Istent! Ami nem vétek ahhoz bűnbocsánat, a vétekhez vezeklés tartozik. Évi egy alkalommal az Úr színe előtt személyesen meg kellett jelennie a főpapnak, hogy engesztelést végezzen! De akkor mindenért, mindenkiért: magáért, családjáért, népéért, szentélyért, oltárért…
Ma is megannyi emberi kísérletet láthatunk a bűn eltüntetésére:
- nincs egyedül Ágnes asszony, aki „a patakban fehér leplét mossa, mossa”, mintha képesek lennénk bűneinket tisztára mosni
- számos követője akad Münchhausen bárónak is, aki saját hajánál fogva akarja kiemelni magát a bajból; mintha megválthatnánk önmagunkat bűneinktől 
- sokan gondolják úgy, hogy a bűnnek ára van, s ezt meg tudjuk fizetni, egy kis vezeklés, egy kis ima… sőt vannak, akiknek semmi sem drága, még elsőszülött fiúkat is hajlandóak feláldozni: mint, akik annak idején átvitték gyermeküket a tűzön a Moloknak. Róma állítólag ezt az utálatos szokást akarta eltörölni a föld színéről, amikor Karthágót megsemmisítette
- a média szereti a tribunalizálást: az áldozat és vétkes dramatizált szembesítését a nyilvánosság előtt, de még a hitetlen filozófus (Habermas) is felfedezte ennek veszélyét, mert a „köztérre kitett gyóntatószék pellengérré válik”. Itt a köz ítélete válik végső ítéletté, s ez lehetetlenné teszi a tettesnek tettei felvállalását, s az áldozat képtelen lesz a megbocsátásra – ez viszont gátolja a tisztázódást.[1]
- Ádám és Éva esete óta hajlamosak vagyunk a bűn áthárítására, bűnbakképzésre, hogy ne mi legyünk a hibásak, hanem az a másik. Bűnbánat nélkül viszont nincs bűnbocsánat!
- Szeretjük a bűnt elkenni is, mondván: mindenki ezt teszi, akkor ez már nem is bűn… Ilyen helyzetben már a lelkiismeret sem működik helyesen. Gondoljunk az emberáldozatot bemutató, és azt elfogyasztó közép-amerikai indiánokra, akik a lelkiismeretnek engedve végezték tovább titokban a spanyol uralom alatt is szörnyű tetteiket.
- Létezik kollektív bűn is, de az általánosítás eltünteti a bűnért való személyes felelősséget.
- „A társadalmi helyzetek „strukturális bűn”-ként való szemlélése tipikus példája a bűnértelmezés újkori de-perszonalizálásának. Ezzel szemben az etikai reflexiók a felelősség individuális meghatározottságának érvényét hirdethetik.”[2]
 A zsidó hagyomány a teljes ELUL hónapot és még tíz napot szentel az engesztelésnek évente: a Rós hásáná-tól (a zsinagógai év kezdetétől) a Hósáná Rábá-ig (a sátoros ünnep hetedik napjáig, a nagy segítségkérés napjáig) középpontjában a Jóm Kippur-ral (a befedezés, azaz a nagy engesztelés ünnepével), amit a szombatok szombatjának neveznek. A Kippur – befedezés-t jelent: a főpap egyedül ekkor mehetett be a szentek szentjébe, s az áldozat vérét a frigyláda tetejére hintette, hogy befedezze a nép bűnét: így ha Isten letekintett trónjáról, akkor nem a törvényt látta, hanem a bűnért kiontott vért. A Zsid 10:3-4 szerint az évente megismételt szertartás mindig emlékeztetett a bűnre. 
Ezzel szemben a Krisztus áldozata félretette a bűnt (Zsid 9,26). Keresztelő János bizonyságtétele szerint is Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nem csak elfedezi.
A Biblia igaz: a diagnózisa az, hogy bűnösök vagyunk, s az egyetlen gyógymód a kereszt! Megbékélést hoz Isten és ember között, ember és ember között. Megajándékoz az igazi shalommal!
           A bűnök ugyan különbözőek hatásuk és a felelősök tekintetében[3]:
- Kriminalisztikai bűn – amelyek jogszabályba ütköznek és büntetőjogi felelősséget vonnak maguk után.
- Politikai bűn – amelyekkel az állami vezetők döntései nyomán az alattvalók léte behatárolódik és kényszerpályára kerül.
- Morális bűn – amelyek alatt az egyén cselekedetei értendők, s a felelősség is az egyéné.
- A metafizikai bűn – amelyben a fő szempont az emberek közötti szolidaritás igazságtalan megsértése az egyén tudtával és jelenlétében.
De az engesztelés ugyanaz! Csak a Krisztus keresztjében van engesztelésünk minden bűnünkre.
 Az elszenvedett nagy traumák: mint a nácik által levezényelt holokhauszt, vagy a kommunizmus beépített ügynökei által véghezvitt erkölcsi pusztítás feloldására különböző kísérletek születtek. A leghangosabban a lengyel katolikus egyház által hangoztatott: felejtés – megbocsátás modell. Ennek csődjét láthattuk Stanisław Wielgus egynapos varsói érsekségének tragédiájában (2007). A német protestáns egyházakban emlegetett emlékezés – megbékélés modell éppen a határon túl (Felvidék, Erdély) élő magyar egyházi személyek lejáratásánál mutatta meg, hogy ez nem gyógyuláshoz, hanem csak a sebek hegesedéséhez vezet.
Mi csak azt látjuk, hogy az ember: „simul justus et peccator”. Ahogy Fárel Vilmos és Kálvin János fogalmaz 1536. évi Genfi Hitvallásban:
7. Megigazulás Jézusban: Elismerjük, hogy Isten Jézus Krisztusban adta nekünk az alábbiakat: először is, mivel természetünknél fogva Isten ellenségei vagyunk, és csak haragját és ítéletét érdemeljük, de Jézus Krisztus közbenjárásával kiengeszteli Istent és visszakerülünk az ő kegyelmébe, Jézus igazsága és ártatlansága miatt megbocsáttatnak a mi bűneink, kiontott vére minden bűntől megszabadít és megtisztít minket.


[1] Fazakas Sándor: Emlékezés és megbékélés 25-25. p.
[2] U.o. 38.
[3] Karl Jaspers: Die Schuldfrage. Heidelberg 1946. Alapján összegzi Fazakas: i.m. 35-36. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése