2018. január 12., péntek

7. Isten dicsőségének munkálása: misszió által

Memoriterek
1.      Mt 28,18-20: „Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
2.      Jn 20,21: „Majd ismét azt mondta nekik Jézus: Békesség nektek! Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket.”
3.      2Tim 4,2: „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.”
4.      ApCsel 1,8: „De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig.”
5.      Róm 10,10: „Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről.”

I.                    Mi a misszió?
A misszió küldetést jelent. Isten azért hívja el az ember, hogy miután alkalmassá tette és felkészítette a szolgálatra - küldetést, feladatot bízzon rá. A misszió Isten és az ember találkozása – azt a speciális küldetést jelenti, amely jelenvalóvá teszi Isten uralmát, az Ő Országát ezen a földön. Az Atya elküldte a Fiút, Ők elküldték a Szentlelket hozzánk. Felkészítettek a szolgálatra, s most elküldenek minket is, mint bárányokat a farkasok közé. Nem kell egyedül mennünk, mert Isten velünk jön.

II.                  Hogyan valósul meg a misszió ebben a világban?
A misszió Krisztus-hirdetés! Az evangélium hirdetése által valósul meg. Ez nem csak prédikáció, hanem ez a mi teljes keresztyén életünk, amivel Krisztusról teszünk bizonyságot. Ennek alapvetően hitelesnek kell lennie!

III.                Miként munkálja Isten dicsőségét a misszió?
Amennyiben Isten akaratának megfelelően végezzük a küldetésünket, és Őt tesszük jelenvalóvá, akkor az Ő dicsőségét szolgálja.

IV.               Kinek a feladata a misszió?
Egyéné, vagy az egyház közösségéé? Alapvetően az egyház kapta a küldetést, de az egyház egyéneket küld ki misszióba.
V.                 Mi a misszió célja?
-          Minden népnek hirdetni kell az evangéliumot, mert ez a Jézus akarata: Mt 24,14: „És Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég.
-          Isten üdvözítő akaratát megismertetni mindenkivel: 1Tim 2,4: „aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére”.

VI.               A misszió útja
-          HITRE JUTÁS: Inspiráló istentisztelettel és ajándékorientált munkatársakkal szolgálni a hívek igaz Isten-ismeretre jutását a hit ébresztésével és az erényre való buzdítással.
-          GYÜLEKEZETBE TAGOLÁS: A gyülekezet felhatalmazó vezetésével és célszerű struktúráival a hívek ismeretének és önuralmának növelése által elősegíteni a tanítvánnyá válást.
-          ELKÖTELEZÉS: A szükségorientált evangélizációval ébren tartani a küldetésünket: hogy Istent kitartóan szívből tudjuk szeretni.
-          ODASZÁNT ÉLET: A szenvedélyes kegyesség arra szolgál, hogy Istenhez imádattal közelítsünk: Őt dicsérjük és magasztaljuk.
-          GYÜMÖLCSTERMÉS: Teljes körű kiscsoportokkal és szeretetteljes kapcsolatokkal juthatunk szeretetközösségbe egymással itt és érkezhetünk meg az örök boldogságba.

A múlt kísértetei
„A gyülekezeti munkaközösségek előtt álló főbb szolgálati lehetőségek:
- Az istentiszteleten való aktív részvétel
- A bibliaórai közösségben való részvétel
- Az imaközösségben való részvétel
- A betegek látogatása
- A gyülekezetben folyó igehirdetés továbbadása
- A megkereszteltek rendszeres látogatása
- A katekézis munkájában való részvétel
- A tanítás szolgálatában való részvétel
- Bizonyságtétel megfelelő alkalmakon (szeretetvendégség)
- A z egyházi sajtó terjesztése
- A gyülekezetben élő szűkölködők, fogyatékosok, öregek terheinek hordozása
- Az országos egyház diakóniai szolgálatának támogatása
- Társadalmunk humanisztikus, hazafias törekvéseinek támogatása
- A világméretű diakóniában – a békéért, a háború kiküszöböléséért folytatott küzdelemben való részvétel.”
Bartha Tibor püspöki jelentése a Tiszántúli Református Egyházkerület 1980. november 21-én Debrecenben tartott tanácsülésén.   

A régóta álmodott jövő
„Sem azokkal az erőkkel, sem azokkal a módszerekkel, sem azokkal a hagyományokkal, … amelyek a közelmúlt egyházi életének tényezői voltak, az új világban ez az egyház nem állhat meg. El kell jönnie annak az időnek, amikor az egyházhoz Istennek a lelke fűz, amikor azért lesz valaki református, mert a Jézus Krisztusé, amikor… az önkéntes adózás gyümölcseiből gazdagabban él az egyház, mint az államsegélyből,… amikor Krisztus anyaszentegyháza élő gyülekezetekben testesül meg. Azokban a roppant válságos időkben, amelyek ránk várnak, csak egy ilyen belsőleg megújult egyház állhat meg.”

Ravasz László: Elnöki megnyitó beszéd az Országos Református Lelkészegyesület közgyűlésén, 1946. szeptember 25-én Budapesten. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése