2014. január 20., hétfő

Krisztussal az egyházi testvérharcok fölé
 Ha Krisztus egyházának mai felekezeti megosztottságát bibliai hasonlattal szeretnénk szemléltetni, akkor erre az Ószövetség testvérkapcsolatai mellett, Izrael és Júda viszonya, majd a fogság utáni időkből (beleértve az Újszövetség egészét) a zsidó nép és a samaritánusok áldatlan szomszédsága nyújt bőséges képet. A kettészakadt ország mindkét felében hol joggal, hol jogtalanul, de meg-megvádolták a másikat bálványimádással (Izraelről lásd: 1Kir 12,28-33; 14,9; Ám 3,14. Júda bűnéről lásd: 2Kir 18,1-4; 2Krón 29,1-17). A fogságból hazatért nép pedig nem engedte meg a samaritánusoknak, hogy bekapcsolódjanak a Jeruzsálemi szentély építésébe (Ezsd 4,1-5), ami a két nép közötti viszályt tovább szította, és a különbözőségeket kiélezte. Ennek a több évszázadnyi háborúságnak az lett a következménye, hogy a két nép tagjai kerülték egymást, ha mégis találkoztak a földre köptek a másik mögött – így fejezték ki megvetésüket. Mennyire hasonlít ez az európai vallásháborúk korában uralkodó közhangulatra! Amit ma legjobban a történelmi egyházaknak a szektákhoz való viszonya testesít meg.
De mire tanít minket Megváltónk? Ő az ellenség szeretetére buzdít minket (Mt 5,44). Ezért hogy a „Szeresd felebarátodat!” – parancsot ne személyválogató módon értelmezzük (Lk 10,25-37), a felebarát meghatározását kiterjesztette a gyűlölt ellenségre is. Nem a megszálló római légió egyik katonájáról beszél ugyan, hiszen mondanivalója nem nemzeti jellegű, hanem vallásos – ma úgy mondanánk, egyházi üzenetet hordoz, hiszen a zsidóság egyik „felekezetéről”, „szektájáról”, a samaritánusokról szól. A kisebbségben lévő más kultuszi gyakorlatot folytató samaritánus odahajló szeretetével a Krisztusban hozzánk lehajló irgalom példájává magasztosul.
A samáriai asszony történetében (Jn 4,1-42) a körülmények épp ellenkezően alakultak, hiszen a jövevény Jézus, mint a zsidóság képviselője, kisebbséget jelent; még az elbeszélés végére összeverődött sokasággal szemben a megérkező tanítványokkal együtt is. De a többségi lét mégsem jogosítja fel a samaritánusokat arra, hogy önnön másságukban gyönyörködve elutasítsák Isten küldöttjét, a Messiást. Ahogyan a szégyenkező és a magányosságba bezárkózott asszony kinyílik, úgy fogadja be a kirekesztésre hajlamos tömeg „a világ üdvözítőjét”. Mindez pedig azért lehetséges, mert a samaritánusok Krisztussal fölül tudtak emelkedni az ősi ellenségeskedésen, viszálykodáson, vallási indulatokon és minden rossz emberi hagyományon.
Akkor tudunk mi, ma élő keresztyének is őszinte testvéri közösségben élni egymással, és nem csak beszélni róla, vagy imádkozni érte, hanem valóban idilli békés állapotban lenni a más felekezetű keresztyén testvéreinkkel, legyenek akár ők, akár mi kisebbségben; ha Krisztussal képesek vagyunk fölülemelkedni régi felekezetieskedő magatartásunkon.       
 El kellene végre döntenünk, hogy mit akarunk! Milyen egységet szeretnénk? Egységet a sokféleségben, mint az egy testnek különféle tagjainak harmóniáját. Az ilyen egység többet ér az elkülönülő sokféleségnél. Viszont semmit nem ér az az egység, amely csak a saját hitét képes elfogadni és azt akarja ráerőltetni mindenkire. Az egység ilyen Prokrusztész-ágyánál még a jelenlegi sokféleség is értékesebb – Isten előtt legalábbis, hiszen ezért engedi.
Nem az a fő kérdés tehát, hogy lesz-e valaha egység a keresztyénségen belül, hanem az az igazi kérdés: volt-e egyáltalán valaha egység? A válasz egyértelműen ez: csak Krisztusban! Őbenne pedig ma is megvan!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése