2014. május 22., csütörtök

Reformok vagy reformáció?A reformáció korában keletkezett hitvallási iratok megértését segíti ez a kötet. Rendhagyó módon kezdődik a kötet, mert három bevezetést tartalmaz, ami már jelzi, hogy nem egy síkon mozog a korszak bemutatása. Ezt tovább fokozza a szerző azzal, hogy felvezetésként négy óegyházi tanulmány olvasható, melyek mind a későbbi tartalom megértését szolgálják. A főrészben három hitvallás- és kortörténet mutatja be az öt XVI. századi hitvallás keletkezésének körülményeit, szerzőit, majd következnek maguk a hitvallások hiánypótló fordításai (A berni tézisek 1528, Baseli Hitvallás 1534, Az Első Helvét Hitvallás – Második Bázeli Hitvallás 1536, Genfi Hitvallás 1536); valamint a Heidelbergi Káté szószerinti fordítása, bőséges lábjegyzetekkel, amelyek német, latin, görög, s olykor héber megfelelőket is felvonultat a korábbi magyar fordítások megoldásaival összehasonlítva. S itt kapott helyet a Szenczi Molnár Albert Kis Catechismusa alapján összeállított Fiatalok Heidelbergi Kátéja és annak továbbgondolása, az Óvodások Heidelbergi Kátéja. Önálló részt alkot a korszak nagy kérdésköreit tárgyaló három tanulmány az Egyházról, Szentírásról és Sákramentumról. A kötetet a reformáció mára gyakorolt hatását bemutató három tanulmány és egy felújított Káté (Siderius Kátéja), s két egyházi intézményeknek szánt hitvallási forma zárja.
A kérdés végig az, hogy elég-e a reform, vagy reformációra van szükség! A XVI. század hitvalló reformátorai vallották a reformáció szükségességét – nekünk sem szabad megalkudnunk és kiegyeznünk a világgal: meg kell vallanunk hitünket!


A szerző gyakorló lelkipásztor, aki kistelepülésről indulva, dolgozhatott saját közegében, majd egy alföldi kisvárosban intézményfenntartóként, s most a fővárosban hirdeti az igét. Munkája és családja mellett, ha van ideje a hitvallásokkal foglalkozik. Az óegyházi hitvallások és a liturgia kölcsönhatásából doktorált, rendszeresen előad és publikál a reformáció hitvallásairól is, s szívesen olvasgatja a kortárs hitvalló nyilatkozatokat.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése