2013. szeptember 18., szerda

A gyülekezet fájaAZ ÉLET FÁJA – A GYÜLEKEZET FÁJA

            Az egyházközségeinket úgy szeretjük bemutatni, mint egy-egy olyan szeretetközösséget, ahol megélhetjük hitünket. Hogy hogyan is tesszük ezt, és ki hol találta, vagy találhatja meg benne a helyét, arról szól ez a rövid írás.
A gyülekezet Krisztusban gyökerező élő szervezet. Nem csak a tagjaiban él, hanem mint közösség is élő egységet alkot. Ahogyan a test sem csak azért él, mert sejtjei élnek, hanem a sejtekből is élő szövetek állnak össze, amelyek szintén egy élő szervezetben egyesülnek. Ezt képzeljük most el úgy, mint egy fát. Az Éden kertjében álló élet fájához vezető út lezárult az ember számára a bűneset miatt (1Móz 3,22-24). A Golgotán álló keresztfa viszont a Krisztus áldozata révén közvetlen utat nyitott a Benne hívők számára a mennyei Atyához (Mt 27,51). Az egyház a Krisztus teste, a gyülekezet pedig az élet fája.
Mit érdemes tudni a gyülekezet eme lelki fájáról?
Ennek gyökérzeti szintje a gyülekezet igazgatási szintje – a gyökér szerepét tölti be, amellyel a gyülekezet közössége és az egész egyház Krisztusba megkapaszkodik. Ide tartozik mindaz, ami a közösség létfenntartásához szükséges: elsősorban a lelki élet szervezése, azután a Krisztusi tudomány továbbadása, az anyagi és a lelki javak ügyeinek intézése, s végül a rászorulók segítése. Ennek a négy feladatkörnek az ellátására négy tiszt alakult ki a református egyházunkban: lelkipásztori, tanítói, presbiteri, és diakónusi.
- Lelkipásztor szervezi a gyülekezeti missziót a gyermekek, fiatalok, ifjú házasok és idősebbek körében; tartja az istentiszteletet hétköznap és vasárnap, valamint az ünnepeken, nem csak a templomban, hanem a város több pontján (iskolákban, szociális otthonban, nyugdíjas házban, a temetőben); kiszolgáltatja a sákramentumokat, pásztorolja a betegeket, magányosokat, elesetteket és a gyülekezet minden tagját.
- Tanítók: Gyülekezetünkben számos tanító kapcsolódott be a katechézis szolgálatába, a vasárnapi gyermekistentisztelettől kezdve, az egyházi óvodában és iskolában, hittanórákon, konfirmációi előkészítőn, ifjúsági bibliaórákon adják tovább hitüket.
- Presbiterekhez tartozik az egyházközség közigazgatása, tehát a lelki és az anyagi javak felett sáfárkodik, és gyakorolja az egyházfegyelmet.
- Diakónusok: Gyülekezetünkben a szeretetszolgálatot nem elkülönített szolgálok, vagy fizetett alkalmazottak végzik, hanem a szegények segítése, az elesettek gyámolítása közös felelősségünk.
            Aki az egyházközséggel ügyintézés közben találkozik, akár keresztelő, esküvő vagy temetés kapcsán az a gyülekezet igazgatási szintjét ismeri – őket szeretettel invitáljuk a templomi szeretetközösségbe. 


A kegyesség a fa törzsében található: ez gyakorlatilag a templomtér, ahol mindenki Istenre figyel, Őt imádja. Itt mindenki tiszttől és szolgálattól függetlenül az egységes gyülekezet tagja – tehát nincs külön útja senkinek Istenhez, hanem csak a közösségen belül. Ez a közösség lehet vasárnapi istentisztelet, és családi bibliaóra, evangélizáció, bibliaóra, imaóra, házi-csoport, kiscsoportok életkornak és sajátos helyzetnek, vagy területi elhelyezkedésnek megfelelően.
Aki eljön hozzánk egy istentiszteletre akár keresztelő, konfirmáció, esküvő, vagy temetés kapcsán, az mind a gyülekezet kegyességi életébe csöppen bele. Ha már az egyszerű templomlátogató otthon érzi magát a közösségben, akkor magától is érzi, hogy ennél többet jelent a Krisztus követése, s felébred benne a vágy a szolgálatra.


A gyülekezeti lelki fa lombkoronájának felel meg a szolgálat. Ide csak a templomtérből lehet feljutni. Aki az istentiszteleti közösségben részt vesz, annak lehet a közösségben szolgálata (Jn 12,26)! Nyilván a négy alaptisztséghez kapcsolódik szolgálat – azon keresztül táplálkozik a krisztusi alapból, de azon túl is van szolgálati lehetőség. A szolgálat egy gyülekezetben annyiféle lehet, ahány gyülekezeti tag van!
- Missziói szolgálat: megtérés szolgálata, mindenkit Krisztushoz vezetni.
- Tanítói szolgálat: tanítás szolgálata, Krisztusban növekedést adni.
-  Közigazgatási szolgálat: a vezetés szolgálata, Krisztusban megtartani.
- Diakóniai szolgálat: a gondozás szolgálata, Krisztus szeretetét megmutatni.
- Templomi szolgálat: istentiszteleti szolgálat, Krisztust együtt imádni: ajtónállók szolgálata (információs szolgálat, kijelölt templomi helyek megmutatása…), kántori szolgálat, Isten dicséretének szolgálata, imaszolgálat, liturgiai szolgálat (igeolvasás, bizonyságtétel, hitvallás…), adakozás szolgálata, iratmisszió…
-  Médiaszolgálat: kommunikációs szolgálat, Krisztust továbbadni: újságot szerkeszteni, cikket írni, honlapot szerkeszteni, honlapon hozzászólni, plakát készítése, plakát kifüggesztése, újságot terjeszteni, gyülekezeti hírlevelet kézbesíteni…
- Szervezés szolgálata: közösségteremtés szolgálata, együtt lenni Krisztussal: előadót meghívni, egyeztetni az időpontot, gyülekezetet motiválni, kiscsoport vezetése…


Ez a gyülekezet lelki fája. Hitünk szerint ez a fa növekszik, gyarapodik és gyümölcsöt terem Isten dicsőségére!
Dr. Sándor Balázs
Illusztráció: Kernács Viktória
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése