2013. október 10., csütörtök

AZ ELSŐ HITVALLÓ ESTE

Hitkérdések a Heidelbergi Káté alapján
Sor-szám
Cím
HK kérdés
1.
Bevezetés
1-11.
2.
Hitvallás 1: A hit, Szentháromság, Atya
12-14, 19, 21-28.
3.
Hitvallás 2: A Fiú
15-18, 20, 29-52.
4.
Hitvallás 3: Szentlélek, Egyház
53-59.
5.
Megigazulás, Jócselekedetek
60-64, 91.
6.
Sákramentumok
65-85.
7.
Hála
86-90.
8.
Tízparancsolat 1. Kőtábla
92-103.
9.
Tízparancsolat 2. Kőtábla
104-115.
10.
Ima, Miatyánk 1. Kérés
116-122.
11.
Miatyánk 2-4. Kérés
123-125.
12.
Miatyánk 5-6. Kérés, Doxológia, Ámen
126-129.

A káté szerkezete:
Történelmi örökség: ………………………………………………………………………………………..
Gondolatmenete: ………………………………………………………………………………………….
A káté módszertana:
Honnan tudod ezt?
              -
              -
              -
Mit hiszel?
              -
              -
              -
Mi hasznát veszed?
              -
              -
              -
A Hitvalló Esték célja: …………………………………………………………..
Három dolog elöljáróban: predestináció, szövetség teológia, egyház és sákramentumok.

Te mit válaszolnál? A témakörben te mit kérdeznél?
1. Mi a te egyedülálló bátorításod az életben és a halálban?

2. Hány dolgot kell megtanulnod, hogy ebben a bátorításban boldogan élhess és halhass meg?

3. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat?

4. Mit kíván tőlünk az isteni törvény?

5. Képes vagy Isten törvényét tökéletesen betartani?

6. Tehát Isten az embert rossznak és romlottnak teremtette?

7. Hogy tette így tönkre magát az ember?

8. Annyira tönkrementünk, hogy teljes egészében alkalmatlanok vagyunk bármi jóra és minden gonoszra hajlamosak?

9. Hát nem bánik Isten az emberrel igazságtalanul, hogy törvényében azt kívánja tőle, amit nem képes megtenni?

10. Ilyen engedetlenséget és bukást Isten büntetlenül elnéz?

11. Hát Isten nem irgalmas is?


A te kérdéseid:


Nézzük meg a Heidelbergi Káté válaszait! Nézzük meg a Heidelbergi Káté válaszait! A Heidelbergi Káté táblázatban szereplő magyar szövege Dr. Sándor Balázs szó szerinti átiratában olvasható, mellette a Bibliából a vonatkozó utalási helyek által megadott igék. A lábjegyzetben a korábbi magyar fordításoknak a közölt szövegtől eltérő olvasatai találhatóak a német és a latin, helyenként pedig a görög kifejezésekkel együtt. A kérdések vagy a szöveg alapján, vagy az elhangzott előadás alapján válaszolhatóak meg. 
1. Mi a te egyedülálló[1] bátorításod[2] az életben és a halálban?
- Róm 14,7-8: „Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.”
Az, hogy testemmel és lelkemmel, akár élek, akár meghalok,nem a magamé,
- 1Kor 6,19: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?”
hanem hű Megváltóm,[3] Jézus Krisztus tulajdona vagyok,
- 1Kor 3,23: „Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.”
aki drága[4] vérével
- 1Pt 1,18-19: „tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.”
minden[5] bűnömért
- 1Jn 1,7: „Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.”
teljesen megfizetett,
- 1Jn 2,1-2: „Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.”
és engem az ördög[6] minden hatalmából kiváltott[7].
- 1Jn 3,8: „Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
S annyira megőriz[8],
- Jn 6,38-40: „mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.”
hogy mennyei[9] Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a fejemről,
- Mt 10,29-31: „Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok.”
- Lk 21,18: De fejeteknek egy hajszála sem vész el.
igenis mindennek az én üdvösségemet kell szolgálnia.
- Róm 8,28: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.
Ezért Szentlelke által is az örök élet felől biztosít,
- 2Kor 1,20-22: „Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.
- Ef 1,13-14: „Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
és hátralévő életemben szívből neki odaszán, és iránta készségessé tesz.[10]
- Róm 8,14-17: „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!" Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

MIT JELENT:
Vigasztalás / bátorítás

„Nem a magamé”

Krisztusé vagyok

Megszabadított (megfizetett, kiváltott)

Megőriz

Mire szolgál minden?

A Krisztus Szentlelke által

Milyen az Isten iránt hálás élet?


2. Hány fejezetet[11] kell megtanulnod[12], hogy ebben a vigasztalásban boldogan élhess és halhass meg?
- Zsolt 50,15 Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.
- Róm 7,24–25 Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.
- Tit 3,3–7: Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.
- Lk 24,46–48: és így szólt nekik: "Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk.
- 1Kor 6,11: „Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.
Három fejezetet.
Először azt, milyen nagyok a bűneim és a nyomorúságom.[13]
- Jn 9,41: „Jézus ezt mondta nekik: "Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök."
- Jn 15,22: „Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük bűneikre.
Másodszorra azt, hogyan váltatom meg[14] minden bűnömtől és nyomorúságomtól.
- Jn 17,3: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
És harmadszorra azt, mennyire kell ezért a megváltásért hálásnak lennem Istennek.
- Ef 5,8-11: „Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.
- 1Pt 2,9-12: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.
- Róm 6,1–2.11–14: „Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? … Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.


MIT JELENT:
Tudni

Boldogan élni

Bűneink nagysága

Megváltás

Hálaadás

I. Első rész: Az ember nyomorúságáról
3. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat?
Isten törvényéből.
- Róm 3,20: „Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik.

MIT JELENT:

Megismerni

Nyomorúság

Isten törvénye

4. Mit kíván tőlünk az isteni törvény?
- 5Móz 10,12a: „Most pedig Izráel, mit kíván tőled Istened, az Úr?
Ezt megtanítja nekünk Krisztus[15] a Máté 22. részének összegzésében:
„Szeresd Istent, a te Uradat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, ez a fő és nagy parancsolat.
- 5Móz 10,12b: „Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből.
A másik pedig hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
- 3Móz 19,18: „Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népedhez tartozókkal szemben. Szeresd felebarátodat, mint magadat! Én vagyok az Úr!
Ezen a két parancsolaton múlik az egész törvény és a próféták.”[16]
- Lk 10,26-27: „Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.

MIT JELENT:

Mit kíván Isten?

A törvény összegzése a szeretet:

Krisztus tanít meg minket Isten akaratára!


5. Képes vagy ezt mind tökéletesen betartani?

Nem,
- Róm 3,10.23: „amint meg van írva: Nincsen igaz ember egy sem… mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének
- 1Jn 1,8.10: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság… Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.
mert természet szerint hajlamos vagyok Isten és felebarátom gyűlölésére.[17]
- Róm 8,7: „minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni.
- Ef 2,3: „Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek.

MIT JELENT:

Van-e a törvényből üdvösség? Van-e Krisztus nélkül üdvösség?

Jó-e az ember önmagában? Van-e szabad akarat?

6. Tehát[18] Isten az embert ilyen rossznak és romlottnak teremtette?

Nem,
- 1Móz 1,31: „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.
hanem[19] Isten az embert jónak teremtette és a maga képmása alapján,
- 1Móz 1,26–27: „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.
ami valós igazságot és szentséget jelent,
- Ef 4,24: „öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.
teremtő Istenének helyes megismerésére, és szívbeli szeretetére, és Ővele örökké tartó boldogságban való életre, mégpedig az Ő dicséretére és magasztalására.
- 2Kor 3,18: „Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.
- Kol 3,10: „és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt

MIT JELENT:

Milyennek teremtett minket Isten? Mit jelent az, hogy képmására?

Mi volt a teremtés célja?

7. Honnan jött hát létre az embernek ez a tönkrement[20] fajtája?

Első szüleinknek, Ádámnak és Évának a Paradicsomi bukásából és engedetlenségéből,
1Móz 3
- Róm 5,12.18–19: „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett… Mármost, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká.
ahol a mi természetünk annyira tönkrement,[21] hogy mi mindnyájan bűnben fogantattunk és születtünk.[22]
- Zsolt 51,7: „Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.

MIT JELENT:

Eredendő bűn:

Születésünktől bűnösök vagyunk?

8. Annyira tönkrementünk, hogy teljes egészében alkalmatlanok vagyunk bármi jóra és minden gonoszra hajlamosak?

Igen,
- 1Móz 6,5: „Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz,
- Jób 14,4: „Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen egy sem.
- Jób 15,16.35: „Mennyivel kevésbé az utálatos és romlott ember, aki úgy issza az álnokságot, mint a vizet! … Nyomorúságot fogannak, bajt szülnek és méhükben csalás érlelődik.
- Ézs 53,6: „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.
hacsak Isten Lelke által újjá nem születünk.
- Jn 3,6: „Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.”

MIT JELENT:

Jót az ember nem magától tesz. Az ember eredendően nem jó!

Szükséges a Lélektől újjászületnünk!

9. Hát nem bánik Isten az emberrel igazságtalanul,[23] hogy törvényében azt kívánja tőle, amit nem képes megtenni?

Nem: mert Isten az embert úgy teremtette, hogy ő azt képes legyen megtenni;
- Ef 4,24–25: „öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.
viszont az ember önmagát és minden utódját, az ördög uszítása miatt,[24] szándékos engedetlenség[25] által megfosztotta ettől az ajándéktól.
- Róm 5,12: „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.

MIT JELENT:
Jogos ítélet szerint mindenki elkárhozna!

Tehetetlenek vagyunk eredeti küldetésünket önmagunktól teljesíteni.

10. Ilyen engedetlenséget és bukást[26] Isten büntetlenül elnéz?[27]

Semmiképpen nem, sőt inkább iszonyatosan haragszik
- Róm 5,12: „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.
- Zsid 9,27: „És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik,
mind a velünk született, mind a megcselekedett bűnökért, és azokat igazságos ítéletből ideigvaló és örökkévaló módon meg akarja büntetni, amint megmondta: „Átkozott legyen mindenki, aki nem marad meg mindabban, ami meg van írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.” (Gal 3,10; 5Móz 27,2. 26.)
Gal 3,10: „Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint meg van írva: "Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről meg van írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni."
5Móz 27,26: „Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem aszerint cselekszik! Az egész nép mondja rá: Ámen!

MIT JELENT:
Isten haragszik a bűnért.


A bűn ideigvaló és örök átkot hoz magával.


11. Hát Isten nem irgalmas is?[28]

Isten teljes mértékben irgalmas,
- 2Móz 34,6–7: „Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki: Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad- és negyedízig.
viszont Ő igazságos is,
- 2Móz 20,5: „Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem.
- Zsolt 5,5-7: „Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz. Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt. Elpusztítod a hazudozókat; a vérszomjas és álnok embert utálja az Úr.
- 2Kor 6,14-16: „Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: "Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.
ebből kifolyólag az Ő igazsága azt követeli meg, hogy a bűnt, amely Isten legfenségesebb szentsége[29] ellen irányult, szintén a legnagyobbal, azaz örökké tartó testi és lelki büntetéssel sújtsa.

  
MIT JELENT:

Isten irgalmassága, vagy igazságossága nagyobb?

A bűn „felségsértés”, vagy „szentségtörés”?

Milyen az örökké tartó testi lelki büntetés?


[1] Huszár Dávidnál: „főképpen való”, Szárászi Ferencnél: „fű és kiváltképpen való”, Szenczi Molnár Albertnél: „fő”, Erdős József, Tavaszy Sándor és az új fordítás is „egyetlen”-ként adja vissza. A németben: „einiger”, a latinban: „unica”.
[2] Lehet: „Vigasztalásod (TROST in Luther Bibel – nyugalom, bizodalom, vigasztalás, betelni, jóság, jótett, szívem kősziklája Zsolt 73,26, elégtétel, javamra vált Ézs 38,17, reménység Jer 14,8)(PARAMUTHIA - bátorításod, biztatásod, megnyugtatásod, szórakoztatás, enyhítés, megkönnyebbülés, felüdülés, megoldás – Kittel: freundlicher Zuspruch – baráti vígasztalás, biztatás, Mahnung und Tröstung – a parakaleó-tól az különbözteti meg a Szentírásban, hogy sosem vonatkozik közvetlenül Istenre, mindig a jelenvaló világra irányul). A latin fordításban a consolatio szó szerepel, ami jelenthet a „vigasztalás” mellett „bátorítás”, „megnyugtatás”, „enyhülés”, „feledés”, „kárpótlás”. A magyar fordítási traditio következetes ebben a kérdésben: „vigasztalás”-sal adja vissza az eredetit.
[3] A latin szöveg bővebb: „Uram és Megváltóm”.
[4] Huszár Dávid kiegészíti a jelzőt a „szent” szóval.
[5] A latin alapján készült fordítások (Huszár, Szárászi, Szenczi) a „minden” alatt nem mennyiséget, hanem milyenséget értenek, ezért úgy fordítják: „minden nemű”
[6] Tavaszy Sándor az „ördög” helyett a „Sátán” szót használja.
[7] A magyar fordításokban „megszabadított” szerepel. Az eredeti német kifejezés: „erlöset” – „megváltott”, „kiváltott”, de annak latin fordítása „liberavit” – „megszabadított”.
[8] Huszár Dávid és Szárászi Ferenc „oltalmaz”-ként fordítja.
[9] A latin alapján készült fordítások hozzáteszik „szent”, pedig a latin szövegben nem szerepel ez a jelző.
[10] Huszár D. fordításában: „és szívemet felgerjeszti, hogy ennek utána teljes életemben az én Istenemnek s az ő akaratának mindenben örömmel és jó kedvvel engedjek.”; Szárászi F. fordításában: „és arra indít, hogy ezután örömest az ű kedves akaratja szerint életemet rendelni igyekezzem.”; Szenczi így adja vissza: „és arra indít, hogy ezután, az ő kedves akaratja szerint életemet rendelni igyekezzem.”; Erdős magyarításában: „és szív szerint késszé tesz arra, hogy ezentúl Őnéki éljek.”; Tavaszynál: „és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezután Őneki éljek.”; míg az új fordításban: „és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra,9 hogy szüntelenül neki éljek.”. Az eredeti német szöveg szerint: „und jm forthin zu leben von hertzen willig und bereit macht.”, a latin fordításban pedig: „utque ipsi deinceps vivam, promptum ac paratum reddit.
[11] Eddig „Hány dolgot” volt az általános magyar fordítás. Az új fordítás azt kérdezi: „Mit”. A német eredetiben: „Wieviel Stück”, a latin fordítás szerint már „Quot”.
[12] Huszárnál: „kell tudnod”, Szárászinál: „szükség tenéked megtanulnod” a későbbi fordítók Huszár fordítását veszik át. Eredetileg: „seind dir nötig zu wissen”, a latin változat szerint: „sunt tibi scitu necessaria”. Lehet: „Hány szempontot kell figyelembe venned”.
[13] ELEND - tévelygés, szenvedés, szánalomra méltó, nyomorult, szánalmas, tehetetlen – az eredetileg száműzött szóból. Huszárnál: „nyavalyás voltom”, Szenczinél: „nyavalyásságom”.
[14] A latinból készült fordításoknál: „szabaduljak meg”, „szabadulhatok meg”, „szabadulhassak meg”; Erdősnél és annak revíziójában: „szabadít meg Isten”, Tavaszynál: „váltatom meg”
[15] Huszár, Szenczi és Tavaszy hozzáteszi: „Urunk” – ez sem a német sem a latin szövegben nem szerepel. Szárászi pedig a „Jézus” névvel egészíti ki.
[16] A görög megegyezik az Újszövetség szövegével, a latin apróságokban eltér a Vulgátától, a német szöveg pedig a Luther fordítástól.
[17] Szárászi fordítja másként: „Mert természet szerint az én Istenemtűl és felebarátomtúl való idegenségre hajlandó vagyok.”.
[18] Lehet: „Ez azt jelenti, hogy …”
[19] Távol legyen, sőt – értelemben.
[20] A magyar fordítások „romlottság”-ról és „gonoszság”-ról beszélnek. A német eredeti „verderbte art des menschen”-ről szól, a latin pedig: „naturae humanae pravitas”-ról, ami kiindulópontja a hazai fordításoknak, és számos modern fordításnak is. A 2013-as revízió szerint: „Akkor hogyan fajult az ember ilyen gonosszá?”
[21] Lehet: „Megmérgeződött
[22] Lehet: „Mindnyájan kezdettől fogva bűnösek vagyunk.”
[23] Szó szerint: „jogtalanul” – a német „unrecht”, és a latin „iniuriam”. Huszár fordításában: „hamisat”, Szárászinál: „bosszúságot”, Szenczinél: „törvénytelenül”, a XX. századi kiadásokban: „igazságtalanul”, az új fordítás „jogtalanul”.
[24] Lehet: „kezdeményezésére”
[25] A latinban: „lázadás”
[26] A korábbi magyar fordításokban: „engedetlenség és elszakadás” szerepel. Eredetileg: „ungehorsam und abfall”, a latin szerint: „contumaciam et defectionem”.
[27] Lehet: „elenged”
[28] Lehet: „Hát nem irgalmas az Isten?”
[29] Lehet: „mindenek felett való felség”. A bevett fordítás szerint: „legszentségesebb fensége” (Erdős), „fenségének nagy méltósága” (Huszár), „fölségének véghetetlen dicsősége” (Szárászi), „felséges dicsősége” (Szenczi), „szent felsége” (Tavaszy) – aminek következtetését le is vonja a 2013-as revízió: „Isten elleni felségsértésnek minősül”. A német „allerhöchste majestet”, és a latin: „maiestatem commissum”, akár ezt az irányt is támogathatná, de a görög fordítás: MEGALÓSZÜNÉSZ SZEBASZ – inkább a fenti verziót pártolja.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése